ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان , 2017-12-26

عنوان : ( آسیب شناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران )

نویسندگان: مجید فولادیان , محسن جعفری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در دﻫ ﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺑ ﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه، ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوز و ﭘﺲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ اول و دوم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ، ﻧﯿﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻧﻈﺮی، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣ ﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼق، اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ

کلمات کلیدی

, ﺑﯿﮑﺎری, داﻧﺸﮕﺎه, آﻣﻮزش, ﻣﻬﺎرت, ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071563,
author = {فولادیان, مجید and محسن جعفری مقدم},
title = {آسیب شناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران},
booktitle = {ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﺑﯿﮑﺎری، داﻧﺸﮕﺎه، آﻣﻮزش، ﻣﻬﺎرت، ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
%A فولادیان, مجید
%A محسن جعفری مقدم
%J ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
%D 2017

[Download]