ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان , 2017-12-26

عنوان : ( سیاستگذاری اجتماعی و احساس انزوای اجتماعی در جامعه ایران، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران )

نویسندگان: مجید فولادیان , محسن جعفری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘ ﯿﺸﯿ ﻦ اﯾﺮان )آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻪ 8 آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد( در ﻃﻮل ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ی اﻧﺰوا ی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺗﻮده و » در ﻫﺮ دوره ﺑﭙﺮدازد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد « ﻧﺨﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺣﺴﺎس » ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد « اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ « و »ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ » ،« اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ » ،« ﯾﺄس ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ی اﻧﺰوا ی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ در ﺳﻪ ﭘ ﯿﻤﺎﯾﺶ ارزش ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺳﻪ رﺋﯿﺲ )ﻣﻮج 1382 و 1374 ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )دو ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ( ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮ ﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان 1392دوم( و ﺷﮑﺎف در ﻣﯿ ﮔﺮوه ﺗﻮده و ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و آﻧﻬﺎ در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﺎن دو ﯽ اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻬﺮورزی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾ ﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ ﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻗﺎ ی ﺧﺎﺗﻤ ﯽ در ﺑﺮﺧ ﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی از ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده، رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺘ ﯽ و رﺿﺎﯾﺖ « »ﯾﺄس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وﺿﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎی در « ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ی اﻧﺰوا ی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽ در دوران اﯾﺸﺎن ﺣﺎ ﮐﯽ از اﻓﺰاﯾ ﺶ »اﺣﺴﺎس ﯾﺄس ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﻪ و ﺗﻮده اﺳﺖ. از ﺳﻮ ی دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوران اﻓﺰاﯾ ﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوره آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس » ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ. در ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ ﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟ ﯽ ﮐﻪ در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﯽ ﻗﺸﺮ ﻧﺨﺒﻪ « ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺸﺪت ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد، اﻣﺎ در دوران اﺻﻼﺣﺎت از اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿ ﺎر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺪد در دوره ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻬﺮ ورزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ آﻗﺎ ی « اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺗﻤ ﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻗﺎ ی ﻫﺎﺷﻤ ﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﻪ و ﺗﻮده اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰﺷﺎن در اﯾﻦ دوره اﻓﺰاﯾ ﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﭼ ﯿﺰی را در دوران آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤ ﯽ « ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﯽﮐﻨﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﺗﻮده و ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻧﺎﺷ ﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﮔﺮوه ﻧﺨﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده داﻧﺴﺘﯿ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ در دوره آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ, اﺣﺴﺎس ﯾﺄس, اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ, اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ, ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ, دوره ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ, دوره اﺻﻼﺣﺎت, دوره ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻬﺮورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071564,
author = {فولادیان, مجید and محسن جعفری مقدم},
title = {سیاستگذاری اجتماعی و احساس انزوای اجتماعی در جامعه ایران، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران},
booktitle = {ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺣﺴﺎس ﯾﺄس، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ، ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوره ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، دوره اﺻﻼﺣﺎت، دوره ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻬﺮورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیاستگذاری اجتماعی و احساس انزوای اجتماعی در جامعه ایران، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران
%A فولادیان, مجید
%A محسن جعفری مقدم
%J ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
%D 2017

[Download]