سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران , 2018-06-20

عنوان : ( استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد )

نویسندگان: مجید فولادیان , سید حسین وزیری , جمال طوسی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقد مه: موضوع تحقیق حاضر"بررسی سیاست های رفاهی مورد استفاده توسط افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد"است. منظور از سیاست‌های رفاهی در این تحقیق، فعالیت‌ها و انتخاب‌هایی است که افراد فاقد سند هویتی جهت بهبود یا پایداری وضعیت رفاهی خود در حوزه‌های مختلف رفاهی از جمله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل و آموزش، بهداشت و درمان، تفریحات، وسایل ارتباطی و تأمین اجتماعی انجام می‌دهند. روش: رویکرد این تحقیق، کیفی بوده و برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا با 29 نفر از افراد فاقد سند هویتی مصاحبه نیمه عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد و پس از حصول اطمینان از رسیدن به حد اشباع نظری به مرحله کدگذاری و تحلیل نهایی و نگارش رسیدیم. یافته‌ها:یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در دو بخش شامل مشکلات و محرومیت های افراد فاقد سند هویتی و سیاست های رفاهی اتخاذشده توسط آنها ارائه گردیده است. تحلیل نتایج تحقیق بیانگر آن است که مشکلات و محرومیت‌های افراد فاقد سند هویتی خلاصه می‌شود در«توانایی کم آنها در استفاده از فرصت‌هایی که جامعه برای اعضای دارای مدرک شناسایی فراهم کرده است.» شانس کم تحصیل و ازدواج رسمی، عدم برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی جامعه، عدم پایداری در اشتغال و روی آوردن به مشاغل کم درآمد و یدی از مهمترین محرومیت‌ها و مشکلات موجود در زندگی افراد فاقد سند هویتی است. بحث: افراد فاقد سند هویتی با توجه به شرایط موقعیت ساختاری خود و جهت حل مشکلات و محرومیت‌های خود، اجتماع شبه اشتراکی را تشکیل داده‌اند. این افراد توانسته‌اند شرایطی را در این اجتماع به وجود آورند تا مشکلات خود را حل و سیاست‌های رفاهی متنوعی را در حوزه‌های مختلف ، جهت بهبود وضعیت رفاهی خود به‌کار گیرند.

کلمات کلیدی

, سیاست رفاهی, افراد فاقد سند هویتی, نظریه زمینه‌ای, حوزه رفاهی, اجتماع شبه اشتراکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071569,
author = {فولادیان, مجید and سید حسین وزیری and جمال طوسی فر},
title = {استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیاست رفاهی، افراد فاقد سند هویتی، نظریه زمینه‌ای، حوزه رفاهی، اجتماع شبه اشتراکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد
%A فولادیان, مجید
%A سید حسین وزیری
%A جمال طوسی فر
%J سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران
%D 2018

[Download]