مهندسی عمران مدرس, دوره (18), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (191-202)

عنوان : ( تخمین میرایی در سازه ها بر مبنای فقط-خروجی با استفاده از روش تجزیه ی حوزه ی فرکانسی بهبودیافته )

نویسندگان: مرتضی قالیشویان , احمد شوشتری , ماهر عبدالغنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی پارامترهای مدال سازه¬ها از اهمیت فراوانی در بسیاری از حوزه¬های مهندسی عمران و مکانیک برخوردار است. امروزه روش¬های شناسایی مبتنی بر فقط-پاسخ سازه محبوبیت روز افزونی یافته است. در این روش¬ها، که اصطلاحا آنالیز مدال عملیاتی نام دارند، پارامترهای دینامیکی سازه (فرکانس¬های طبیعی، شکل¬های مدی و نسبت¬های میرایی) تنها با در دست داشتن پاسخ خروجی سازه قابل تخمین است. در این خصوص، با فرض آنکه نیروی ورودی به سازه دارای ماهیتی تصادفی و پهن¬باند باشد، نیازی به اندازه¬گیری نیروی ورودی وجود ندارد. یکی از محبوب¬ترین و پرکاربردترین روش¬های آنالیز مدال عملیاتی، روش تجزیه¬ی حوزه¬ی فرکانسی بهبودیافته نام دارد. فرآیند شناسایی در این روش بر مبنای تجزیه¬ی مقادیر تکین ماتریس چگالی طیف توان پاسخ سازه قرار دارد. علی¬رغم توانمندی بالا، این روش در تخمین میرایی سازه¬ها عملکرد چندان قابل قبولی ندارد. در این مقاله ابتدا روش تجزیه¬ی حوزه¬ی فرکانسی بهبودیافته تشریح و قابلیت آن، به¬ویژه در حوزه¬ی تخمین میرایی، مورد بررسی قرار می¬گیرد. سپس، به¬منظور بهبود عملکرد آن در تخمین میرایی، استفاده از راه¬کار تخصیص مدال عملکردی پیشنهاد می¬شود. ایده¬ی اصلی روش پیشنهادی بر آن اساس استوار است که تابع خودهمبستگی پاسخ خروجی یک سیستم ارتعاشی تحت اثر نویز سفید، با تابع پاسخ ضربه آن سیستم و البته با یک اختلاف فاز مشخص برابر می¬باشد. با استفاده از 70 مرتبه شبیه¬سازی یک سازه¬ی چهارطبقه¬ی برشی تحت اثر بار تصادفی، توانمندی تخمین میرایی روش پیشنهادی در کنار راه¬کار تجزیه¬ی حوزه¬ی فرکانسی بهبودیافته ارزیابی و نتایج به¬دست آمده با یکدیگر مقایسه می¬گردد. نتایج حاصل شده، کاهش قابل توجه خطای نسبی و واریانس تخمین میرایی را نشان می¬دهد. همچنین، داده¬های ارتعاش طبیعی پل Z24 به عنوان یک نمونه¬ی سنگ نشانه¬ی عملیاتی جهت ارزیابی توانمندی روش پیشنهادی در تخمین میرایی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج قابل قبولی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, تخمین میرایی بر مبنای فقط-خروجی, روش تجزیه¬ی حوزه¬ی فرکانسی بهبودیافته, روش تخصیص مدال عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071573,
author = {قالیشویان, مرتضی and شوشتری, احمد and ماهر عبدالغنی},
title = {تخمین میرایی در سازه ها بر مبنای فقط-خروجی با استفاده از روش تجزیه ی حوزه ی فرکانسی بهبودیافته},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-9449},
pages = {191--202},
numpages = {11},
keywords = {تخمین میرایی بر مبنای فقط-خروجی، روش تجزیه¬ی حوزه¬ی فرکانسی بهبودیافته، روش تخصیص مدال عملکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین میرایی در سازه ها بر مبنای فقط-خروجی با استفاده از روش تجزیه ی حوزه ی فرکانسی بهبودیافته
%A قالیشویان, مرتضی
%A شوشتری, احمد
%A ماهر عبدالغنی
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2008-9449
%D 2018

[Download]