محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (42), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (489-506)

عنوان : ( بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل )

نویسندگان: کبری جعفری , ناصر حافظی مقدس , علیرضا مظلومی بجستانی , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محل‏های دفن پسماندهای شهری می‏توانند با انتشار آلاینده‏های ناشی از نفوذ شیرابه به خاک‏ها و آب‏های سطحی و زیرزمینی محیط پیرامون همراه باشند. روزانه 300 تن زباله‏های شهری بدون هیچ محافظی برای انتشار آلودگی در محل دفن شهر اردبیل رها می‏شوند. هدف از این پژوهش بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین‏دست محل دفن زباله‏های شهری اردبیل است. برای بررسی آلودگی خاک‏های منطقه یک نمونه شاهد خاک از بالادست و 11 نمونه در امتداد آبراهه از پایین‏دست برداشت شد. برای بررسی آلودگی آب، یک نمونه آب از بالادست و چهار نمونه از چاه‏های پایین‏دست انتخاب شد. نتایج آنالیز عناصر در خاک با استاندارد خاک‏های ایران مقایسه شد که نشان داد غلظت روی بالاتر از حد استاندارد است. مقایسه میانگین داده‏ها در نمونه‏های پایین‏دست نسبت به نمونه شاهد با استفاده از آزمون T-Test نشان‏دهنده تأثیر محل دفن بر آلودگی خاک‏های پایین‏دست است. محاسبه فاکتور غنی‏شدگی و شاخص زمین‏انباشتگی غلظت بالای سرب، روی و کادمیوم را نشان داد. روند تغییرات غلظت عناصر در نمونه‏های آب بیانگر آلودگی آب در چاه‏های نمونه‏برداری شده نبود. محل دفن در مکان سنگی به‏شدت درزه‏دار، با شیب زیاد و خاک‏های شنی و کم‏عمق واقع شده لذا انتشار شیرابه باعث آلودگی گسترده‏ی خاک‏ها و آب‏های منطقه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, آلودگی آب , آلودگی خاک , اردبیل , محل دفن , فلز سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071576,
author = {کبری جعفری and حافظی مقدس, ناصر and علیرضا مظلومی بجستانی and قزی, اعظم},
title = {بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2016},
volume = {42},
number = {3},
month = {December},
issn = {1025-8620},
pages = {489--506},
numpages = {17},
keywords = {آلودگی آب ،آلودگی خاک ،اردبیل ،محل دفن ،فلز سنگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل
%A کبری جعفری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A علیرضا مظلومی بجستانی
%A قزی, اعظم
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2016

[Download]