مهندسی عمران فردوسی, دوره (23), شماره (1), سال (2011-8) , صفحات (27-45)

عنوان : ( بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حمید رضا عباسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازه های بتنی پیش ساخته صفحهای، طراحیها با فرض صلب بودن اتصالات انجام میگیرد. ولـی، در بارهـای لـرزه ای اتـصالات وارد محدوده غیر خطی- غیر کشسان می شوند و باید رفتار واقعی سازه با در نظرگرفتن اتصالات غیر کشسان بررسی شود. در این مقاله سه گونه اتصال معمول در سازههای صفحهای بررسی و با کمک برنامه غیر خطی ANSYS و به کارگیری پوش منحنـیهـای تنـاوبی، الگوسـازی شـده انـد. نتیجهها نشان می دهد که الگوی رفتاری فنر غیرخطی بسیار نزدیک به رفتار واقعی اتصال میباشد و با حالت صلب تفاوت دارد. الگوی غیر خطی در اتصالات زوج دیوار های برشی پیش ساخته بتنی، که سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی زلزله هستند، به کار رفت و تحلیلهای متفاوت انجام شد. براساس تحلیلهای انجام شده نیروهای به وجود آمده در اتصالات و تغییر شکلهـای سـازه، بـا فـرض اتـصال صـلب متفـاوت اسـت و بـا الگوسازی اتصالات به صورت واقعی، نتیجههای دیگری به دست میآیند. نیروهای داخلی در اتصال با فرض غیر خطی بودن رفتار، کمتر از حالت صلب میشود و تغییر شکلهای سازه نیز بیشتر است. نتیجه ها نشان میدهد که کاهش نیروهای داخلی در حدود 7/6 برابر و افزایش تغییر شکلها در حدود 4 برابر می باشد.

کلمات کلیدی

, اتصال غیرخطی, اتصال صلب, زوج دیوار برشی پیشساخته, بار لرزهای, تغییر شکلها, نیروهای داخلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071590,
author = {شریعتمدار, هاشم and حمید رضا عباسیان},
title = {بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2011},
volume = {23},
number = {1},
month = {August},
issn = {2783-2805},
pages = {27--45},
numpages = {18},
keywords = {اتصال غیرخطی، اتصال صلب، زوج دیوار برشی پیشساخته، بار لرزهای، تغییر شکلها، نیروهای داخلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی
%A شریعتمدار, هاشم
%A حمید رضا عباسیان
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2011

[Download]