بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2018-11-14

عنوان : ( بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی )

نویسندگان: محمد نیکبین , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی خدامی , احسان غفرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کنگان با سن تریاس پیشین، بزرگترین ذخایر گازی در خاورمیانه و حتی جهان را دارا می باشد. این سازند به منظور شناسایی ریزرخساره ها، تشخیص و تعیین سکانس های رسوبی در یکی از میادین گازی زاگرس جنوبی واقع در جنوب باختری و شمال خلیج فارس، مطالعه شده است. بر اساس مطالعات میکروسکوپی مغزه حاصل از حفاری سازند در چاه مورد مطالعه، تعداد هفت ریزرخساره در قالب چهار کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته های سدی و های شناسایی شده، محیط رسوب گذاری این سازند را می توان ¬ دریای باز، شناسایی شده است. بر مبنای ریزرخساره رمپ کربناته هم شیب معرفی کرد. همچنین تغییرات عمودی رخساره ها و بررسی لاگ های پتروفیزیکی به ویژه لاگ (SB-II) گاما در چاه مذکور نشان دهنده سه سکانس رسوبی رده سوم و مرز بین سکانس ها بصورت ناپیوستگی نوع دو غالبا شامل ) HST غالبا شامل رخساره های پهنه جزرو مدی و لاگون) و ) TST است. هر سکانس از دسته رخساره ای رخساره های سدی) تشکیل شده است.

کلمات کلیدی

, ریزرخساره, چینه نگاری سکانسی, سازند کنگان, زاگرس جنوبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071597,
author = {نیکبین, محمد and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and مهدی خدامی and احسان غفرانی},
title = {بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی},
booktitle = {بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2018},
location = {قم, ايران},
keywords = {ریزرخساره، چینه نگاری سکانسی، سازند کنگان، زاگرس جنوبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی
%A نیکبین, محمد
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A مهدی خدامی
%A احسان غفرانی
%J بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2018

[Download]