اقتصاد انرژی ایران, دوره (7), شماره (26), سال (2018-9) , صفحات (79-130)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز )

نویسندگان: شراره کاوسی , محمدعلی فلاحی , سید محمدجواد رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درتنظیم قراردادهای نفتی ،به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل ، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآورد ی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مو رد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه های بازده ی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قرارداد های مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.

کلمات کلیدی

, بیع متقابل, مشارکت در تولید, قرارداد های جدید نفتی, انعطاف پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071612,
author = {کاوسی, شراره and فلاحی, محمدعلی and رزمی, سید محمدجواد},
title = {مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2423-5954},
pages = {79--130},
numpages = {51},
keywords = {بیع متقابل، مشارکت در تولید، قرارداد های جدید نفتی، انعطاف پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز
%A کاوسی, شراره
%A فلاحی, محمدعلی
%A رزمی, سید محمدجواد
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2018

[Download]