روانشناسی افراد استثنایی, دوره (8), شماره (30), سال (2018-9) , صفحات (19-45)

عنوان : ( بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی )

نویسندگان: سکینه سلطانی کوهبنانی , سمیه زارع نژاد , محمدحسین سلطانی کوهبنانی , کبری اباذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی ) 2012 ( در شهر مشهد بود . بدین منظور، فرایند ترجمه و ترجمه معکوس برای تهیه نسخه فارسی پرسشنامه انجام شد. در یک طرح همبستگی داده های 1000 دانش آموز 6 تا 17 ساله در مقطع ابتدایی تا 96 به شیوه نمونهگیری خوشه ای از طریق پرسشنامه گردآوری شد - متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 97 که 979 دانش آموز پرسشنامه را تکمیل کردند. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش همسانیدرونی استفاده شد و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بین مادهها با نمره کل عوامل محاسبه گردید. جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و روایی ملاکی استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ بهدست آمده در هر دو جنس و کل به لحاظ روانسنجی برای تمام خرده مقیاسها و کل مقیاس رضایت بخش بود. هم چنین خرده مقیاسها از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند و روابط درونی خوبی بین خرده مقیاسها وجود داشت.روایی ملاکی مقیاس با پرسشنامه کولیج محاسبه شد و ضریب همبستگی بهدست آمده از نظر آماری معنادار بود. تایج تحلیل عاملی تاییدی برازش مادهها را تایید کرد و ساختار پنج 1 . استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسئول( s.soltani@um.ac.ir E-mail: 2 . دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 3. دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 4. دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 23 فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی، سال هشتم، شمارة 03 ، تابستان 1079 عاملی مقیاس تایید شد. یافتههای پژوهش نشان داد که مقیاس کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی ) 2012 ( برای سنجش نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان ایرانی ابزاری معتبر و رواست و میتواند به عنوان ابزاری مفید در پژوهشهای روانشناختی و موقعیتهای بالینی استفاده شود.

کلمات کلیدی

, روایی, پایایی, مقیاس نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی, کارکردهای اجرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071632,
author = {سلطانی کوهبنانی, سکینه and زارع نژاد, سمیه and محمدحسین سلطانی کوهبنانی and کبری اباذری},
title = {بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی},
journal = {روانشناسی افراد استثنایی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {2252-0031},
pages = {19--45},
numpages = {26},
keywords = {روایی، پایایی، مقیاس نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی، کارکردهای اجرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%A زارع نژاد, سمیه
%A محمدحسین سلطانی کوهبنانی
%A کبری اباذری
%J روانشناسی افراد استثنایی
%@ 2252-0031
%D 2018

[Download]