نهمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2017-10-07

عنوان : ( تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل )

نویسندگان: سید حسین میرزایی حصاری , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه و در دهه های اخیر، به دلایل مختلفی همچون، افزایش بارهای بهره برداری، خطاهای طراحی، خوردگی و پوسیدگی مواد، تغییرات آئیین نامه ها ، خطاهای اجرایی، تقویت و مرمت سازه های بتنی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از محققان بوده است. درمیان این تحقیقات سهم کمتری به مطالعات در زمینه تقویت پیچشی اعضاء بتن آرمه تعلق دارد. درطراحی بسیاری از اعضاء بتنی همچون تیرهای لبه ای دال ها، شاه تیرهای کناری پل ها، تیرهای با بارگذاری خارج از محور، و تیرهایی که به آنها تیری دروسط دهانه ودرراستای متعامد وصل شده است، نیروهای پیچشی مهم بوده وباید در نظرگرفته شوند. هدف از تحقیق حاضر تقویت تیرهای بتنی بااستفاده از کامپوزیت FRP، در شرایط یکسان آزمایشگاهی و مقایسه با نمونه شاهد بدون تقویت به منظور رسیدن به بهترین روش نصب از نظر کسب مقاومت و شکل پذیری می باشد. به این منظور 5 نمونه تیر بتنی مسلح با عرض 150، ارتفاع 200 و طول 1500 میلی متر بعد از تقویت با چیدمان های مختلف، تحت آزمایش بارگذاری پیچشی خالص قرار گرفت . پس از بررسی نتایج و مقایسه با نمونه شاهد، نمونه های دورپیچ کامل کربن و دورپیچ نوار زاویه دار، به ترتیب 72.6 و 61.3 درصد افزایش مقاومت را نسبت به نمونه شاهد ازخود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, تقویت پیچشی, کامپوزیت FRP, تیر بتنی, جداشدگی زودرس, ظرفیت پیچشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071635,
author = {سید حسین میرزایی حصاری and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی بتن ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تقویت پیچشی، کامپوزیت FRP، تیر بتنی، جداشدگی زودرس، ظرفیت پیچشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل
%A سید حسین میرزایی حصاری
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J نهمین کنفرانس ملی بتن ایران
%D 2017

[Download]