بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (1-11)

عنوان : ( رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایران )

نویسندگان: علی خسروی طناک , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نحنـی لـورنتس یکـی از مهمتـرین ابزارهـای گرافیکـی بـرای توصـیف میـزان نـابرابری در توزیـع درامـد، ثـروت و دیگـر شـاخصهای رفـاهی در جامعـهها اسـت. از اینرو براورد آن همواره مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی بوده اسـت. تاکنون با دیدگاههای مختلف، مدلهای بسیاری برای براورد منحنی لورنتس پیشنهـاد شدهاند. خسروی طناک [۲ [با استفاده از تابع سهم با آنتروپـی تسـالیس بیشـینه و بـر اساس قیدی بر شـاخص جینـی تعمـیمیافتـه دو ردهی جدیـد از منحنیهـای لـورنتس را معرفی کرد و نشان داد که یکی از آنها دادههای تحت بررسی که مربوط بـه سـه کشـور آسیای شرقی بود را بهتر مدلبندی میکند. در این مقاله برازش این مدلها به دادههای هزینه خانوارهای شهری ایران در سالهای ۱۳۸۸ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مورد بررسی قـرار میدهیم

کلمات کلیدی

تابع سهم؛ توزیع درامد؛ توزیع هزینه؛ شاخص جینی؛ منحنی لورنتس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071640,
author = {علی خسروی طناک and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایران},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2018},
volume = {28},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-5214},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {تابع سهم؛ توزیع درامد؛ توزیع هزینه؛ شاخص جینی؛ منحنی لورنتس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایران
%A علی خسروی طناک
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2018

[Download]