پژوهش های ریاضی, دوره (6), شماره (1), سال (2020-7) , صفحات (25-38)

عنوان : ( مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادی )

نویسندگان: زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از وجوه اشتراک نظریه قابلیت اعتماد و اقتصاد بررسی داده‌های نامنفی، عموما چوله (طول عمر و درآمد‏)‎، برازش مدل مناسب به این داده‌ها و یافتن مشخصه‌های آن‌ها می‌باشد. هدف اصلی این مقاله یافتن ارتباط بین مفاهیم و شاخص‌های اقتصاد و قابلیت اعتماد است. بررسی ارتباط بین شاخص‌های نابرابری و معیارهای سنجش قابلیت اعتماد این امکان را به محقق می‌دهد که معیارهای هر یک از دو مفهوم را برای بررسی مفهوم دیگر به کار بگیرد. در این مقاله ابتدا ارتباط بین شاخص‌های نابرابری و شاخص‌های قابلیت اعتماد بیان می‌شود. همانطور که در ادامه خواهید دید شاخص‌های نابرابری اقتصادی و قابلیت اعتماد ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. برخی از مفاهیم سالخوردگی را می‌توان با استفاده از شاخص‌های نابرابری تعیین کرد. همچنین روابط ریاضی موجود بین این شاخص‌ها نیز بیان شده است. در نهایت برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با مفاهیم و روابط ارائه شده با استفاده از داده‌های درآمد سال‌های ‎1388-1393‎به دنبال یافتن نتایج عددی و بحث‌های کاربردی می‌باشیم.

کلمات کلیدی

, مفاهیم سالخوردگی, ترتیب تصادفی, منحنی لورنتس, منحنی زنگا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071654,
author = {بهدانی, زهرا and محتشمی برزادران, غلامرضا and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادی},
journal = {پژوهش های ریاضی},
year = {2020},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2588-2546},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {مفاهیم سالخوردگی، ترتیب تصادفی، منحنی لورنتس، منحنی زنگا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادی
%A بهدانی, زهرا
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J پژوهش های ریاضی
%@ 2588-2546
%D 2020

[Download]