علوم مدیریت ایران, دوره (13), شماره (49), سال (2018-6) , صفحات (40-58)

عنوان : ( الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد) )

نویسندگان: محمدحسین همایونی راد , محمد مهرآیین , محمدمهدی فراحی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه فناوری در سازمانهای دولتی،بهره گیری از فناوری را در کانون توجه قـرار داده است. از اینرو، شناخت انواع رفتارهای بهره گیـری از اینترنـت در سـازمان، از اهمیـت خاصی بر خوردار است. مطالعات در این حوزه،اغلب به جنبههای منفی این استفاده در سازمانها پرداخته اند و کمتر مطالعه ای با رویکـردی جـامع، بهـریگیـری مطلـوب و نامطلوب را مد نظر قـرار داده اسـت.هدف ایـن مطالعـه، بررسـی چگـونگی اسـتفاده از اینترنت طی ساعات کار در بین کارکنان سازمان های دولتـی اسـت. در ایـن پـژوهش توصیفی وکمی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طراحی شده توسط محقـق و نیـز پرسشنامه ویژگی های شغل استفاده شده و با توجه به حجم نامشخص جامعـه، نمونـه گیری از جامعه نامحدود می باشد. یافته های پژوهش نشان مـی دهـد کـه تحصـیلات کارکنان بر استفاده اینترنت در انجام وظایف اداری، سابقه بر استفاده در انجام وظـایف غیر اداری، سن، سطح سازمانی و ویژگی هـای شـغلی بـر هـر دو نـوع اسـتفاده تـاثیر گذارند. همچنین بین استفاده درراستای وظایف اداری و غیراداری در بین کارکنـان در ساعات کار تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, بهره گیری از اینترنت, استفاده اداری از اینترنت, اسـتفاده غیـر اداری از اینترنت, سایبرلوفینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071657,
author = {همایونی راد, محمدحسین and مهرآیین, محمد and فراحی, محمدمهدی and کاظمی, مصطفی},
title = {الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)},
journal = {علوم مدیریت ایران},
year = {2018},
volume = {13},
number = {49},
month = {June},
issn = {****-0139},
pages = {40--58},
numpages = {18},
keywords = {بهره گیری از اینترنت، استفاده اداری از اینترنت، اسـتفاده غیـر اداری از اینترنت، سایبرلوفینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)
%A همایونی راد, محمدحسین
%A مهرآیین, محمد
%A فراحی, محمدمهدی
%A کاظمی, مصطفی
%J علوم مدیریت ایران
%@ ****-0139
%D 2018

[Download]