مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (3), سال (2018-6) , صفحات (429-439)

عنوان : ( بررسی عددی جذب انرژی از امواج نامنظم غیرخطی توسط استوانه بریستول )

نویسندگان: مهران سعادتی نسب , مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رفتار استوانه جاذب انرژی امواج به عنوان یکی از سامانه های جذب انرژی تجدیدپذیر در برابر امواج نامنظم غیرخطی به صورت عددی و با استفاده از حل کامل معادلات ناویر - استوکس شبیه سازی شده است. برای این منظور از روش حجم کنترل و ترکیب آن با روش حوزه حل مجازی برای شبیه سازی و ردیابی جسم جامد در محیط سیال و از روش گام زمانی جزئی دو مرحله ای برای جداسازی معادلات پیوستگی و مومنتوم استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با وجود جذب انرژی توسط استوا نه بریستول در دو راستای عمودی و افقی، راندمان جذب انرژی توسط این استوانه در امواج نامنظم غیرخطی حدود 8 درصد می باشد. با توجه به بررسی صورت گرفته بر روی ثابت فنر و ضریب میرایی در سیستم جذب انرژی این استوانه مشخص شد که کاهش راندمان جذب انرژی در این سامانه ها به علت محدود بودن فرکانس طبیعی این سیستم به یک فرکانس مشخص می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در امواج با تیزی و عمق زیاد، راندمان حداکثر جذب انرژی در ثابت فنر بیشتر و ضریب میرایی کمتر و در امواج با عمق و تیزی متوسط، راندمان حداکثر در ثابت فنر کمتر و ضر یب میرایی بیشتر رخ خواهد داد. بنابراین جهت جذب انرژی حداکثر از امواج نامنظم غیر خطی، علاوه بر تعیین دقیق این ضرایب بر اساس دوره تناوب و ارتفاع موج برخوردی با استوانه، استفاده از سامانه های جذب انرژی با چند فرکانس طبیعی و یا استفاده همزمان از چند استوانه با فرکانس های طبیعی مختلف پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

استوانه بریستول امواج نامنظم غیرخطی جاذب انرژی امواج حوزه حل مجازی راندمان جذب انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071661,
author = {سعادتی نسب, مهران and مرتضی عنبرسوز and پسندیده فرد, محمد},
title = {بررسی عددی جذب انرژی از امواج نامنظم غیرخطی توسط استوانه بریستول},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {3},
month = {June},
issn = {1027-5940},
pages = {429--439},
numpages = {10},
keywords = {استوانه بریستول امواج نامنظم غیرخطی جاذب انرژی امواج حوزه حل مجازی راندمان جذب انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی جذب انرژی از امواج نامنظم غیرخطی توسط استوانه بریستول
%A سعادتی نسب, مهران
%A مرتضی عنبرسوز
%A پسندیده فرد, محمد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]