علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (181-199)

عنوان : ( بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلف )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی خصوصیات جوانهزنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی ) Echium amoenum Fisch & Mey. ( حاصل از پایههای مادری تیماار شاده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تااریخ هاا و روش هاای کاشات ملت،اپ، پشوهشای در خردادمااه 1313 در دانشاگاه فردوسای مشاهد باه صاورت آزمایشاات فاکتوریل در قالب طرح پایهکاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل بذر حاصل از گاوزبان ایرانی تیمار شده با عوامل زراعای ملت،اپ در مزرعه شامل دو تاریخ کاشت ملت،پ ) 28 اسفندماه 1318 و 11 فروردینماه 1311 (، دو نوع روش کاشت )بذرکاری مستقیم و نشاکاری( و سه نوع کاود زیساتی و شیمیایی ملت،پ )میکوریزا )حاوی قارچ Glomus mosseae (، بیوسولفور )حاوی باکتریهای Thiobacillus spp. (، کاود شایمیایی نیتاروژن و شااهد( بود. نتایج آزمایش نشان داد که کودهای میکوریزا و بیوسولفور بهترتیب سبب افزایش 10 % و 11 % میزان جواناه زنای و 32 % و 33 % سارعت جواناه زنای نسابت باه شاهد شدند. میانگین زمان جوانهزنی در بذرهای به دست آمده از روش بذرکاری کمتر از شرایط نشاکاری بود. نسابت طاور ریشاه باه باه سااقه باه در باذرهای حاصل از شرایط بذرکاری با کاربرد کود میکوریزا 44 % افزایش یافت. وزن خشک ریشهبه و ساقهبه بهطور معنیداری تحتتاثییر تااریخ کاشات قارار گرفات، 1 می،یگرم( از بذرهای حاصل از گیاهان کشت شده در اسفندماه بدست آمد. / 1 می،یگرم( و ساقهبه ) 1 / بهطوریکه بیشترین وزن خشک ریشهبه

کلمات کلیدی

, بذرکاری, بیوسولفور, سرعت جوانهزنی, طور ریشهبه, میانگین زمان جوانهزنی, میکوریزا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071664,
author = {محمد بهزاد امیری and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلف},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {181--199},
numpages = {18},
keywords = {بذرکاری، بیوسولفور، سرعت جوانهزنی، طور ریشهبه، میانگین زمان جوانهزنی، میکوریزا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلف
%A محمد بهزاد امیری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2018

[Download]