اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، , 2018-11-14

عنوان : ( اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی اثر نهادههای بومسازگار بر خصوصیات فیتوشیمیایی گل و دانه گاوزبان ایرانی ) Echium amoenum ) آزمایشی در دو سال زراعی متوالی 1311 11 و 1311 12 در دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی - - با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل هفت نوع نهاده آلی و زیستی مختلف نظیر اسید هیومیک، اسید فولویک، نیتروکسین )حاوی باکتریهای Azotobacter spp. و Azospirillum spp. (، بیوفسفر )حاوی باکتریهای Bacillus sp. و Pseudomonas sp. (، بیوسولفور )حاوی باکتریهای Acidithiobacillus spp. (، میکوریزا حاوی قارچ Glomus mosseae و حاوی قارچ Rhizophagus intraradices و عدم استفاده از کود )بهعنوان تیمار شاهد( بودند. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین میزان فنول کل در نتیجهی کاربرد بیوسولفور بدست آمد و میزان آنتوسیانین کل در شرایط استفاده از اسید هیومیک و اسید فولویک به ترتیب 33 و 33 درصد نسبت به شاهد ارتقاء پیدا کرد. کودهای بیولوژیک بیوفسفر و بیوسولفور میزان فعالیت آنتیاکسیدانی را بهترتیب 3 و 7 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. هر دو میکوریزای مورد مطالعه ) G. mosseae و Rh. intraradices ( به ترتیب افزایش 21 و 11 درصدی روغن دانه و افزایش 31 و 13 درصدی پروتئین دانه را در مقایسه با شاهد در پی داشتند. به طورکلی با توجه به یافتههای این پژوهش، با کاربرد نهادههای بومسازگار ضمن کاهش خسارات ناشی از کودهای شیمیایی، خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی بهبود یافت.

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین کل, فعالیت آنتی اکسیدانی, فنول کل, میکوریزا, نیتروکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071666,
author = {امیری, محمد بهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی،},
year = {2018},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {آنتوسیانین کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، میکوریزا، نیتروکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی
%A امیری, محمد بهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی،
%D 2018

[Download]