پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, دوره (4), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (1-30)

عنوان : ( درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) )

نویسندگان: سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز , سیدمحمدهادی قبولی درافشان , سید محمد صادق قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماده 387 قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده 387 استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.

کلمات کلیدی

, تلف مبیع, تسلیم, فقه امامی, ماده 387 قانون مدنی, کنوانسیون بیع بین المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071683,
author = {سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز and قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and سید محمد صادق قبولی درافشان},
title = {درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)},
journal = {پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب},
year = {2018},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-4213},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {تلف مبیع، تسلیم، فقه امامی، ماده 387 قانون مدنی، کنوانسیون بیع بین المللی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)
%A سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A سید محمد صادق قبولی درافشان
%J پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
%@ 2476-4213
%D 2018

[Download]