پژوهش حقوق عمومی, دوره (19), شماره (58), سال (2018-5) , صفحات (113-135)

عنوان : ( حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , مصطفی بختیاروند , اکرم آقا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آنان یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آنها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب¬های مختلف اجتماعی قرار نمی¬گیرند. حق فراموش شدن حقی مطلق نبوده و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی‌های رسانه‌ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام¬های حقوقی اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می¬رسد.

کلمات کلیدی

, حق فراموش شدن, حریم خصوصی, آزادی بیان, کرامت انسانی, قاعده لاضرر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071684,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and مصطفی بختیاروند and اکرم آقا محمدی},
title = {حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟},
journal = {پژوهش حقوق عمومی},
year = {2018},
volume = {19},
number = {58},
month = {May},
issn = {2345-6116},
pages = {113--135},
numpages = {22},
keywords = {حق فراموش شدن، حریم خصوصی، آزادی بیان، کرامت انسانی، قاعده لاضرر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A مصطفی بختیاروند
%A اکرم آقا محمدی
%J پژوهش حقوق عمومی
%@ 2345-6116
%D 2018

[Download]