پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (4), شماره (11), سال (2018-9) , صفحات (67-104)

عنوان : ( تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی )

نویسندگان: علیرضا باستانی , علی اکبر ناجی میدانی , سید محمدجواد رزمی , مرتضی بکی حسکویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از معضلات کشورهای صادرکننده نفت شوک¬های مستمری است که پی تغییرات قیمت نفت اقتصاد این کشورها را متاثر می¬کند و از جمله ابزارهای سیاستی و قواعد مالی که می¬تواند از ورود این شوک¬ها به اقتصاد داخلی جلوگیری نماید، ایجاد صندوق¬ ثروت ملی می¬باشد. داشتن صندوق¬های با اهداف تثبیتی و پس¬اندازی می¬تواند ضمن هموارسازی مصارف دولت از نوسانات مخارج مصرفی دولت در دوره های افزایش و کاهش قیمت جلوگیری نماید و همچنین سطح مناسبی از سرمایه¬گذاری داخلی را به طور مستمر فراهم نماید. برای این منظور و تحت شرایط عدم اطمینان، با استفاده از برنامه¬ریزی پویا مدلی طراحی و کالیبره شده و از طریق آن سهم بهینه پس¬انداز، سرمایه¬گذاری و مصرف درآمدهای نفتی کشورمان برای دوره 1394-1458 استخراج شد. همچنین تاثیر تغییر افق زمانی و تغییر در ثروت اولیه بر مقادیر بهینه برآورد شده، محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد با توجه به اینکه درآمد نفت با شوک¬های دایمی بیشتری نسبت به شوک¬های موقت مواجه است، لذا لازم است قواعد مالی مبتنی بر سیاستهای احتیاطی در مخارج جاری بکار گرفته شود و در دوره¬های رونق نفتی از گسترش اینگونه هزینه-های جاری دولت به شدت اجتناب نموده و با انباشت مناسبی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی آماده مقابله با شوکهای منفی دایمی شد. همچنین از دیگر نتایج این مطالعه بررسی اثر افق زمانی بر نرخ بهینه سرمایه¬گذاری می-باشد. یافته¬ها نشان می¬دهد افق زمانی طولانی¬تر به برنامه¬ریز اجتماعی اجازه می¬دهد تا سرمایه¬گذاری بیشتری را برای بازیابی اقتصادی در برابر ضربات شوک منفی درآمدی فراهم کند و لذا نرخ بهینه سرمایه¬گذاری در افق زمانی طولانی¬تر، افزایش می-یابد.

کلمات کلیدی

, شوک دایمی, شوک موقت, صندوق توسعه ملی, معادله بلمن, برنامه¬ریزی پویا, قواعد مالی بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071698,
author = {باستانی, علیرضا and ناجی میدانی, علی اکبر and رزمی, سید محمدجواد and مرتضی بکی حسکویی},
title = {تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {11},
month = {September},
issn = {2538-2276},
pages = {67--104},
numpages = {37},
keywords = {شوک دایمی، شوک موقت، صندوق توسعه ملی، معادله بلمن، برنامه¬ریزی پویا، قواعد مالی بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی
%A باستانی, علیرضا
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A رزمی, سید محمدجواد
%A مرتضی بکی حسکویی
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2018

[Download]