زیست شناسی کاربردی, دوره (31), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (271-286)

عنوان : ( بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology )

نویسندگان: راضیه قاضی بیرجندی , بهار شهنواز , معصومه بحرینی , مریم محجوبین تهران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمیــلاز یکــی از مهمتریــن آنزیــم هــای صنعتــی اســت کــه کاربردهــای گســتردهای در صنایــع مختلــف دارد. ایــن آنزیــم پیوند گلیکوزیــدی 4-1 αرا در نشاســته هیدرولیــز کــرده و محصولاتــی بــا وزن مولکولــی کمتــر مثــل گلوکــز، مالتــوز و مالتوتریــوز تولیــد میکند. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بهینهســازی شــرایط رشــد و تولیــد آنزیــم آمیلاز در باکتــری مقاوم بــه ســرمای sp. ATR812 Janthinobacterium میباشــد. شــرایط رشــد و تولیــد آنزیــم آمیــلاز در مرحلــه اول بــا اســتفاده از روش تــک متغیــره بــرای متغیرهــای دمــا، pH، منبــع کربن، منبــع نیتــروژن، درصــد نشاســته و میــزان تلقیــح بهینه¬ســازی شــد. در مرحلــه بعــدی بــه منظــور بررســی اثــر برهمکنــش بیــن متغیرهای مختلــف بهینــه متغیرســازی بــه روش طراحــی روی ســطح پاســخ مولکولــی جدایــه بــا اســتفاده از ژن rRNA 16 S نشــان داد کــه باکتــری بــه جنــس Janthinobacterium تعلــق دارنــد. روش تــک متغیــره نشــان داد کــه متغیرهــای دمــا، pHو درصــد نشاســته بیشــترین تاثیر را در تولیــد آنزیــم دارا میباشــند. مقایســه شــرایط قبــل و بعــد از بهینه ســازی نیــز مشــخص میســازد کــه میــزان تولیــد انزیــم از 094/0بــه 116/0واحــد آنزیمــی افزایــش مییابــد. در نتیجــه اعمــال شــرایط بهینه شــده بــا اســتفاده از روش RSM، ترشــح آنزیــم بــه میــزان 434/0واحد آنزیمــی افزایــش پیــدا میکنــد.

کلمات کلیدی

, RSM, sp Janthinobacterium , آمیــلاز, باکتــری مقاوم به سرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071700,
author = {قاضی بیرجندی, راضیه and شهنواز, بهار and بحرینی, معصومه and مریم محجوبین تهران},
title = {بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology},
journal = {زیست شناسی کاربردی},
year = {2018},
volume = {31},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7901},
pages = {271--286},
numpages = {15},
keywords = {RSM، sp Janthinobacterium ، آمیــلاز، باکتــری مقاوم به سرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology
%A قاضی بیرجندی, راضیه
%A شهنواز, بهار
%A بحرینی, معصومه
%A مریم محجوبین تهران
%J زیست شناسی کاربردی
%@ 2251-7901
%D 2018

[Download]