تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (349-358)

عنوان : ( جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک )

نویسندگان: ثمانه آریابد , امیر فتوت , رضا خراسانی , محمدحسن انتظاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برخی عوامل مؤثر در میزان جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در خاک و پایداری نانو ذرات در سوسپانسیون های خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که در خاک آلوده به کادمیم در محیط سوسپانسیون ، مقدار تثبیت کادمیم توسط نانو ذرات که به جذب کادمیم در سطح نانو ذرات نسبت داده می شود، به 1:10 و 1:5 (، میزان آلودگی خاک به کادمیم ) 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم کل در خاک( ، نسبت خاک به آب ) 1:20 1 و 5 درصد( بستگی دارد. به طوری که کمترین میزان کادمیم استخراج شده با عامل ،0/ و مقدار کاربرد نانو ذرات )صفر، 5 در نسبت خاک به آب 1:5 و مقدار 5 درصد نانو ذرات و در خاک با سطح آلودگی 10 )Cd-DTPA( DTPA کلات کننده میلی گرم بر کیلوگرم کادمیم مشاهده شد. همچنین نتایج آزمایشهای پایداری نشان داد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک طی گذشت ده روز از زمان رهاسازی سوسپانسیون ها نسبت به زمان ابتدایی از افزودن نانو ذرات، پایداری خوبی نشان دادند. به طور کلی ب اتوجه به اینکه غیر متحرک کردن کادمیم در خاک ها یک تکنیک برای بهبود کیفیت خاک است و نانوذرات دی اکسیدتیتانیم پایداری خوبی در سوسپانسیون های خاک نشان دادند، استفاده از نانو ذرات در آلودگی زدایی خاکهای آهکی مناسب می باشد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات دی اکسید تیتانیم, پوشش, پایداری , Cd-DTPA , آلودگی زدایی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071703,
author = {آریابد, ثمانه and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and انتظاری, محمدحسن},
title = {جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-479X},
pages = {349--358},
numpages = {9},
keywords = {نانو ذرات دی اکسید تیتانیم، پوشش، پایداری ،Cd-DTPA ، آلودگی زدایی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک
%A آریابد, ثمانه
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A انتظاری, محمدحسن
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2017

[Download]