اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی , 2018-11-14

عنوان : ( بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe )

نویسندگان: رافد جواد کاظم البدیری , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , داود واحدی فخرآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe بر اساس نظریه تابعی چگالی ) (DFT و به کمک بسته محاسباتی سایستا (siesta ) [1] بررسی شده است. محاسبات با استفاده از تقریب چگالی موضعی (LDA) و تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده [2 ] و اثر تغییر تابعی همبستگی تبادلی بر روی خواص ساختاری و الکترونی این ترکیب مطالعه گردیده است. انرژی قطع Ry 200 برای انتگرال گیری در فضای حقیقی انتخاب شده و برای توصیف منطقه بریلوئن نمونه نقاط kبه صورت 20×20×20بر پایه روش مونخورست –پک در نظر گرفته شده است. طول پیوند، زوایای پیوندی، ساختار نواری و چگالی حالت های کل و جزیی این ترکیب محاسبه و بررسی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که FeSe رفتار شبه فلزی دارد. طول پیوندها و زوایای پیوندی نیز در هر دو تقریب مشابه است. ثابت های شبکه ساختار FeSe نیز با تقریب های مختلف محاسبه شده و با نتایج دیگران مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, نظریه تابعی چگالی, ساختار FeSe , خواص ساختاری, خواص الکترونی, تابعی همبستگی تبادلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071705,
author = {البدیری, رافد جواد کاظم and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی and داود واحدی فخرآباد},
title = {بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی},
year = {2018},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {نظریه تابعی چگالی، ساختار FeSe ،خواص ساختاری، خواص الکترونی، تابعی همبستگی تبادلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe
%A البدیری, رافد جواد کاظم
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%A داود واحدی فخرآباد
%J اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
%D 2018

[Download]