اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی , 2018-11-14

عنوان : ( مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , هادی عربی , داود واحدی فخرآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین ابررساناهای بر پایه آهن FeSeو ساختارهای مشابه آن توجه ویژه ای را به خود جلب کرده اند. FeSeساختار بلوری ساده ای دارد که برای مطالعات نظری و تجربی ایده آل بنظر می رسد. ابررسانای FeSeدر حالت کپه ای دمای گذار به ابررسانایی آن در حدود 8Kاست و در فشارهای بالا دمای گذار تا حدود 73Kافزایش می یابد ] .[1در این مقاله، خواص اپتیکی ساختار FeSeبه کمک کد سایستا ] [2در چارچوب نظریه تابعی چگالی با استفاده از تقریب چگالی موضعی و تقریب شیب تعمیم یافته ] [3مورد مطالعه قرار گرفته است. خواص اپتیکی این ساختار از قبیل تابع دی الکتریک (قسمت موهومی و قسمت حقیقی)، ضریب جذب و ضریب شکست بر اساس روابط کرامرز کرونینگ محاسبه و بررسی شده اند. با اعمال نور قطبیده و غیرقطبیده در جهت های مختلف x, y, zملاحظه می شود که خواص اپتیکی ساختار در جهت xو yکاملا مشابه است بنابراین FeSeدر این دو جهت رفتار همسانگردی دارد.

کلمات کلیدی

, نظریه تابعی چگالی, ساختارFeSe , خواص اپتیکی, کد سایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071706,
author = {قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی and داود واحدی فخرآباد},
title = {مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی},
year = {2018},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {نظریه تابعی چگالی، ساختارFeSe ،خواص اپتیکی، کد سایستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%A داود واحدی فخرآباد
%J اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
%D 2018

[Download]