اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی , 2018-11-14

عنوان : ( مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , هادی عربی , داود واحدی فخرآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از کد محاسباتی سایستا ] [1و در چارچوب نظریه تابعی چگالی به بررسی خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeTeپرداخته شده است. مطالعات با استفاده از دو تقریب چگالی موضعی و تقریب شیب تعمیم یافته انجام شده است ] .[2تعداد نقاط kبرای توصیف منطقه اول بریلوئن به صورت 03×03×03بر پایه روش مونخورست –پک انتخاب شده و انرژی قطع 300 Ryبرای انتگرال گیری در فضای حقیقی درنظر گرفته شده است. مختصات کلیه اتم ها واهلیده شدند تا وقتی نیروی وارد بر هر اتم کمتر از 0/02 eV/Åشود. طول پیوند، زوایای پیوندی، ساختار نواری و چگالی حالت های کل و جزیی ترکیب FeTeمحاسبه و بررسی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تغییر تابعی همبستگی تبادلی بر روی خواص ساختاری و الکترونی این ترکیب تاثیر چندانی ندارد و در هر دو تقریب FeTeرفتار شبه فلزی از خود نشان می دهد. طول پیوندها و زوایای پیوندی نیز در هر دو حالت تقریبا مشابه است.

کلمات کلیدی

, نظریه تابعی چگالی, ساختار FeTe , خواص ساختاری, خواص الکترونی, تابعی همبستگی تبادلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071707,
author = {قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی and داود واحدی فخرآباد},
title = {مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی},
year = {2018},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {نظریه تابعی چگالی، ساختار FeTe ،خواص ساختاری، خواص الکترونی، تابعی همبستگی تبادلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%A داود واحدی فخرآباد
%J اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
%D 2018

[Download]