اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی , 2018-11-14

عنوان : ( مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , هادی عربی , داود واحدی فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین ابررساناهای پایه آهن ترکیب FeTeبه دلیل داشتن ساختار نسبتا ساده گزینه بسیار خوبی برای پی بردن به علت پدیده ابررسانایی می باشد. وجود آهن اضافی( )δدر ساختار Fe1+δTeتاثیر زیادی در خواص فیزیکی این ترکیب دارد ].[1 سلول واحد FeTeبا گروه فضایی P4/nmmدارای دو اتم آهن و دو اتم تلوریم است ] .[2با استفاده از محاسبات اصول اولیه و در چارچوب نظریه تابعی چگالی، خواص اپتیکی ساختار FeTeبه کمک کد سایستا با استفاده از تقریب چگالی موضعی مطالعه شده است ] .[3-4اثر تابش نور قطبیده و غیرقطبیده در جهت های مختلف x, y, zبه ترکیب FeTeبررسی گردید. قسمت موهومی و قسمت حقیقی تابع دی الکتریک، ضریب جذب و بازتاب، رسانش اپتیکی، ضریب شکست و ضریب خاموشی این ساختار محاسبه و بررسی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که خواص اپتیکی ساختار FeTeدر جهت های xو yیکسان است بنابراین FeTeدر این جهت ها رفتار همسانگردی دارد.

کلمات کلیدی

, نظریه تابعی چگالی, ساختار FeTe , خواص اپتیکی, کد سایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071708,
author = {قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی and داود واحدی فخرآباد},
title = {مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی},
year = {2018},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {نظریه تابعی چگالی، ساختار FeTe ،خواص اپتیکی، کد سایستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%A داود واحدی فخرآباد
%J اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
%D 2018

[Download]