همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای , 2018-11-14

عنوان : ( نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) )

نویسندگان: ریحانه سعادتی , طاهره صادقلو , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه گردشگری روستایی می تواند راهکاری مطمئن و پایدار برای روستا قلمداد شود؛ چرا که ضمن معرفی زمینه های نو برای کسب درآمد، می تواند در گسترش زیرساختارهای اساسی مورد نیاز روستایی مؤثر قلمداد شود. توسعه گردشگری منجر به اثرات مثبت و منفی در نواحی روستایی می شود که تغییر قیمت زمین یکی از این اثرات است. لذا بررسی نقش گردشگری روستایی به عنوان عاملی مهم در دستیابی به توسعه روستایی بر زمین به عنوان یک منبع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است . براین اساس پژوهش حاضر ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ بررسی نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ده ﺭﻭﺳﺘﺎ در شهرستان بینالود به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. ﺭﻭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ(ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) است. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍز نرم افزار Spss استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از عوامل توسعه گردشگری عامل اجتماعی با میانگین بالاتری نسبت به عوامل دیگر قرار گرفته است که گویای نقش بیشتر این عامل بر قیمت زمین است.

کلمات کلیدی

, توسعه گردشگری, گردشگری روستایی, قیمت زمین, مشاوران املاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071734,
author = {سعادتی, ریحانه and صادقلو, طاهره and شایان, حمید},
title = {نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود)},
booktitle = {همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، قیمت زمین، مشاوران املاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود)
%A سعادتی, ریحانه
%A صادقلو, طاهره
%A شایان, حمید
%J همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای
%D 2018

[Download]