پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (8), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (73-90)

عنوان : ( ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد )

نویسندگان: سیده فاطمه نجفی , زهره سپهری شاملو , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: ساخت آزمون بر اساس رویکرد برادشاو به شرم و تلاش برای یکپارچه نمودن نظریات مختلف به شرم و متناسب‌سازی آن با فرهنگ و جامعه ایرانی روش: جامعه در این پژوهش دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی و پیام نور مشهد می‌باشد. حجم نمونه 900نفر برای دو دانشگاه محاسبه شد.در این پژوهش به‌منظور ساخت آزمون روش‌های ترکیبی، اکتشافی، متوالی به کار گرفته شد یافته ها: .نتایج نشان‌دهنده شاخص‌های روایی محتوایی، روایی سازه در اشکال روایی عاملی، روایی همگرا (05/0 ,p>02/0r=)، واگرا (05/0 ,p>08/0r= - ) و افتراقی (05/0 ,p>008/0r= - ) و روایی ملاکی پیش‌بین (001/0 ,p<55/0r= ) و (001/0 ,p<52/0r=) می‌باشد. پایایی آزمون 72/0نیز قابل‌قبول نشان داده شد. به‌منظور تحلیل یافته‌ها از روش همبستگی و نرم‌افزار لیزرل کمک گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی حاکی ازتأیید طبقه‌بندی برادشاوبه شرم می‌باشد. پیشنهادات در دو سرفصل پژوهشی و درمانی نیز ارایه گردیده‌اند

کلمات کلیدی

آزمون; شرم سالم; شرم ناسالم; اعتباریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071738,
author = {نجفی, سیده فاطمه and سپهری شاملو, زهره and کارشکی, حسین},
title = {ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2018},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {73--90},
numpages = {17},
keywords = {آزمون; شرم سالم; شرم ناسالم; اعتباریابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد
%A نجفی, سیده فاطمه
%A سپهری شاملو, زهره
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2018

[Download]