دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (25), شماره (2), سال (2018-6) , صفحات (55-62)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر )

نویسندگان: محسن ده باشی , امیر رشیدلمیر , زهرا موسوی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدیه زعیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بهره گیری از مشتقات استروییدی به یکی از معضلات جامعه ورزش تبدیل شده است. لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی ا ثر هشت هفته تزریق استرویید تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش های صحرایی نراست. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع تجربی و در برگیرنده 35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن ده هفته و وزن 12±200گرم) است که در قالب پنج گروه تقسیم بندی شدند،شامل گروه نخست، کنترل+دارونما(7=n)؛ گروه دوم، تمرین+دارونما(7=n)؛گروه سوم استرویید بدون تمرین(1n=)؛ گروه چهارم، تمرین+ استرویید دوز متوسط(1n=)؛ و گروه پنج تمرین + استرویید دوز بالا (1n=) که در پایان برای اندازه گیری آنزیم های آسپارتات آمینوترانستفراز، آلکالین فسفاتاز، آ لانین آمینو ترانسفراز و گاما-گلوتامیل ترانسفراز نمونة خونی از شبکة وریدی چشمی، تهیه و به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. یافته ها:مقادیر آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه تمرین + استرویید دوز بالا به نسبت گروه های کنترل، تمرین، و استرویید بدون تمرین به طور معناداری بالاتر بود (81/8P<). همچنین، تغییرات این آنزیم درگروه تمرین+ استرویید دوز متوسط به نسبت گروه کنترل و تمرین معنادار بود(81/8P<). نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر افزایش آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در اثر مصرف استرویید تستوسترون و ترکیب آن با تمرین به صورت هم افزایی است، چرا که در اثر تزریق استرویید بدون تمرین از تغییرات آنزیم AST صرف نظر شد. همچنین، عدم تغییرات ALT در گروه ها نشان میدهد افزایش آنزیم AST منشا غیرکبدی دارد.

کلمات کلیدی

, استروئید, آنزیم کبد, تستوسترون انانتات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071745,
author = {ده باشی, محسن and رشیدلمیر, امیر and موسوی, زهرا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and زعیمی, مهدیه},
title = {تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2018},
volume = {25},
number = {2},
month = {June},
issn = {1606-7487},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {استروئید، آنزیم کبد، تستوسترون انانتات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر
%A ده باشی, محسن
%A رشیدلمیر, امیر
%A موسوی, زهرا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A زعیمی, مهدیه
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2018

[Download]