تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (9), شماره (33), سال (2018-12) , صفحات (117-149)

عنوان : ( مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران )

نویسندگان: هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارت خارجی بوده و به علت وابستگی کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات تجارت خارجی نقش اساسی و انکارناپذیری در رشد و توسعه بخش های مختلف ایفا می کند. تجارت خارجی محصولات کشاورزی به علت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات و واردات کشورهای مختلف بازی می کند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشاورزی می باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این مطالعه به بررسی و تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در این حوزه پرداخته است. آمار و اطلاعات لازم طی سال های 2016-2007 جمع آوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی پانل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد. نتایج برآورد روش های OLS، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، شاخص آزادسازی اقتصادی، شاخص استانداردهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز و شاخص سیاست های حمایتی دولت از صادرات زعفران معنی دار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثبت هستند. مثبت و معنی دار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان می دهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معنی که چنان چه ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد، ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب همسایگی افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, شبکه تجارت, زعفران, الگوی پانل‌فضایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071747,
author = {هنگامه هندی زاده and کرباسی, علی رضا and تکتم محتشمی and محمدزاده, سیدحسین},
title = {مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {33},
month = {December},
issn = {2228-6454},
pages = {117--149},
numpages = {32},
keywords = {شبکه تجارت، زعفران، الگوی پانل‌فضایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران
%A هنگامه هندی زاده
%A کرباسی, علی رضا
%A تکتم محتشمی
%A محمدزاده, سیدحسین
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ 2228-6454
%D 2018

[Download]