خانواده پژوهی, دوره (14), شماره (55), سال (2018-12) , صفحات (303-326)

عنوان : ( همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی )

نویسندگان: مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر در مطلوبیت‎های فرهنگی و اجتماعی در ترکیب با تحول در تعریف نقش زنان در جامعه، شرایطی متفاوت و بعضا پیچیده برای فرایند همسرگزینی دختران جوان را رقم زده‎است. درک این پیچیدگی به عنوان هدف اصلی در این مطالعه مستلزم بهره گیری از روشی ژرفانگر بوده‎است. بدین منظور پانزده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با زنان جوان انجام و یافته‎ها با روش نظریه زمینه‎ای تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل شاهد افزایش عاملیت دختران در گزینش همسر علی‎رغم حضور قدرتمند ارزش‎ها و باورهای سنتی هستیم. این واقعیت در قالب مقوله "همسرگزینی: کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی" به عنوان پدیده مرکزی صورت‎بندی شد. همچنین دختران جوان با توجه به شرایط علی از قبیل استقلال مالی و باورداشت‎های فرهنگی، شرایط زمینه‎ای از جمله تحولات ناظر بر گذار نسل‎ها و تحول در الگوهای ارتباطی و نیز شرایط مداخله‎گری همچون تجارب تحصیلی خود و خانواده شان، راهبرد‎های مختلفی در گزینش همسر شامل سه سبک گزینش همسر به شیوه سنتی، دوستانه و ترکیبی را اتخاذ می‎کنند که چهار دسته پیامد شامل دریافت یا عدم دریافت پشتیبانی‎های خانوادگی، خوشبینی یا عدم خوشبینی نسبت به پایداری زندگی زناشویی، مسئولیت‎پذیری یا مسئولیت‎گریزی در انتخاب همسر و نهایتا تفاهم یا عدم تفاهم با همسر ‎را در پی دارد.

کلمات کلیدی

, همسرگزینی, نظریه زمینه ای, دختران جوان, فردیت, ارزش‎های سنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071750,
author = {کرمانی, مهدی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and برادران کاشانی, زهرا},
title = {همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی},
journal = {خانواده پژوهی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {55},
month = {December},
issn = {1735-8442},
pages = {303--326},
numpages = {23},
keywords = {همسرگزینی- نظریه زمینه ای- دختران جوان- فردیت- ارزش‎های سنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی
%A کرمانی, مهدی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A برادران کاشانی, زهرا
%J خانواده پژوهی
%@ 1735-8442
%D 2018

[Download]