هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری , 2018-12-12

عنوان : ( ارزیابی اثرات پروژه‌های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رخساره خشتابه , مرتضی اکبری , مهدی کلاهی , علی اصغر طالبان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخریب زمین به عنوان یک تهدید خسارت بار، باعث کاهش حاصلخیزی خاک و توان تولید بیولوژیکی زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک جنب مرطوب می‌گردد. اثر بخش بودن پروژه‌های کنترل مخاطرات طبیعی مانند تخریب زمین که در راستای توسعه پایدار طراحی و اجرا میشوند، با استفاده از شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی و محیطی مشخص خواهد شد. لذا این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی اثر پروژه‌های کنترل و گسترش بیابان‌زایی مبتنی بر تعدادی از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، در مناطق بیابانی غرب استان خراسان رضوی انجام شد. در این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده گردید و بخشی از اطّلاعات توسط گزارش‌های ارزیابی مشارکتی روستایی در منطقه مورد مطالعه استخراج شد. از بُعد اجتماعی از شاخص‌های مهاجرت و آموزش، و در منظر اقتصادی از شاخص میزان درآمد و هزینه ها استفاده گردید. تحلیل محاسبات کمّی نتایج در محیط آماری SPSS صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر اثر بخش نبودن پروژه‌های کنترل بیابان‌زایی در بهبود وضعیّت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بوده است، برای مثال شاخص مهاجرت طی 5 سال اخیر که پروژه کنترل بیابان شروع به کار کرده، 8/2 درصد افزایش یافته است و منجر به مهاجرت 4 خانوار از روستا به شهر شده است و تنها در برخی از جنبههای آموزشی تا حدودی اثرگذار بوده است. نتایج بررسی شاخص محیطی نیز نشان داد که شوری آب منطقه، حرکت ماسه های روان و توسعه فرآیند بیابان‌زایی به دلیل عدم وجود بودجه کافی برای پیشبرد پروژه کنترل بیابان و عملیات های احیا سازی در منطقه، همچنان ادامه دارد.

کلمات کلیدی

, توسعه بیابان‌زایی, شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی, SPSS, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071768,
author = {خشتابه, رخساره and اکبری, مرتضی and کلاهی, مهدی and علی اصغر طالبان فرد},
title = {ارزیابی اثرات پروژه‌های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری},
year = {2018},
location = {قم, ايران},
keywords = {توسعه بیابان‌زایی، شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی، SPSS، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات پروژه‌های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی
%A خشتابه, رخساره
%A اکبری, مرتضی
%A کلاهی, مهدی
%A علی اصغر طالبان فرد
%J هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری
%D 2018

[Download]