پژوهش‌های روستایی, دوره (8), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (242-263)

عنوان : ( تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حمیده محمودی , فهیمه جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم در فرایند توسعه کارآفرینی، داشتن مهارت و خلاقیت است؛ این امر به‌ویژه در جامعه زنان روستایی می‌تواند مفیدتر باشد، به‌طوری‌که مهارت‌های کارآفرینانه زنان در بازار کار و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی‌اجتماعی، به یکی از شناسه‌های مهم توسعه انسانی تبدیل شده است. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی مهارت‌های کارآفرینی زنان در نواحی روستایی می‌پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش توصیفی‌پیمایشی انجام شده است. با توجه به مطالعات صورت‌گرفته در بخش مرکزی شهرستان فریمان، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 209 نفر تعیین شد. اطلاعات به‌دست‌آمده در نرم‌افزارهای SPSS و GIS و تحلیل خاکستری در قالب پرسش‌نامه بررسی شد. آلفای‌کرونباخ پرسش‌نامه 96/0 محاسبه شد که نشان‌دهنده پایایی و قابل اعتماد‌بودن آن است. یافته‌ها نشان داد در روستاهای بررسی‌شده، در هفت مهارت مطالعه‌شده از لحاظ مقایسه میانگین مهارت مدیریتی، قوی و از لحاظ مهارت تکنیکی و فنی، ضعیف هستند. همچنین بین متغیرهای فردی و مهارت کارآفرینی همبستگی مثبت و معنادار با شدت متوسط تا قوی وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از رتبه‌بندی تحلیل خاکستری، سه روستای قلعه‌نو فریمان با ضریب 87/2، سنگ‌بست با ضریب 83/2 و عشق‌آباد با ضریب 82/2 بیشترین درجه خاکستری را در مقایسه با دیگر روستاهای نمونه به دست آورده‌اند و از نظر مهارت کارآفرنی زنان در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند.

کلمات کلیدی

خلاقیت؛ کارآفرینی روستایی؛ مهارت‌های کارآفرینانه؛ زنان روستایی؛ تحلیل خاکستری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071779,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and محمودی, حمیده and جعفری, فهیمه},
title = {تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7373},
pages = {242--263},
numpages = {21},
keywords = {خلاقیت؛ کارآفرینی روستایی؛ مهارت‌های کارآفرینانه؛ زنان روستایی؛ تحلیل خاکستری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A محمودی, حمیده
%A جعفری, فهیمه
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2017

[Download]