راهبردهای توسعه روستایی, دوره (4), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (137-156)

عنوان : ( تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) )

نویسندگان: وکیل حیدری ساربان , حمداله سجاسی قیداری , علی مجنونی توتاخانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه روان‌شناختی به­عنوان نیرویی در جهت بهبود عمل‌کرد فرد و سازمان، افزایش قدرت نفوذ، نهاد و سکونت­گاه‌های انسانی، افزایش درآمد و ایجاد مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. هدف اصلی این­مطالعه بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایت­مندی شغلی کشاورزان می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع­آوری شد که تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه تحقیق 72/0 الی 79/0 به­دست آمد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل بهره‌برداران کشاورزی شهرستان اردبیل می‌باشد (29000N=)، که از این میان تعداد 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق با افزایش رضایت­مندی شغلی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین، در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای خودکارآمدی، تاب‌آوری و خوش‌بینی توانایی تبیین 41/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت­مندی شغلی را دارا می‌باشند.

کلمات کلیدی

رضایت شغلی؛ سرمایه روان‌شناختی؛ شهرستان اردبیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071780,
author = {وکیل حیدری ساربان and سجاسی قیداری, حمداله and علی مجنونی توتاخانه},
title = {تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2657},
pages = {137--156},
numpages = {19},
keywords = {رضایت شغلی؛ سرمایه روان‌شناختی؛ شهرستان اردبیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)
%A وکیل حیدری ساربان
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A علی مجنونی توتاخانه
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2017

[Download]