علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (85-116)

عنوان : ( تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حمیده محمودی , علی معصومی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه محیط¬های روستایی نیز متناسب با تغییرات جهانی دچار نغییرات قابل توجهی در شیوه¬های تولید و مصرف شده¬اند؛ به¬طوری¬که از محیط¬های تولید، در حال حرکت به‌سوی جامعۀ مصرفی هستند که این پدیده در محیط¬های روستایی کشور، به¬ویژه در بین نسل جوان و زنان بیشتر قابل مشاهده است. بنابراین، افزایش روحیۀ مصرف¬گرایی در بین روستاییان سبب شکل¬گیری تغییرات رفتار فردی و اجتماعی شده است که شواهد عینی آن را می¬توان در روابط اجتماعی بین روستاییان مشاهده کرد. براین‌اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار مصرف¬گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها می‌پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی است که در منطقۀ روستایی دهستان رادکان شهرستان چناران انجام شده است. سطح تحلیل در این پژوهش «خانوار روستایی» است. پرسش‌نامه با استفاده از روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری در دو نرم¬افزار SPSS و¬GIS و تحلیل رابطۀ خاکستری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره جنبه¬های اجتماعی و اقتصادی مصرف¬گرایی با بتای 717/0 و 169/0موجب تغییر روابط اجتماعی روستاهای نمونه شده است و سبب شده که وضعیت روابط اجتماعی در روستاهای نمونه در وضعیت مناسبی قرار نگیرد. همچنین، براساس نتایج حاصل از رتبه¬بندی رابطۀ خاکستری روستای آبگاهی با امتیاز 894/0 در رتبۀ اول و روستای قزل¬حصار با امتیاز 425/0 در رتبۀ آخر قرار گرفته¬اند؛ به این معنی که روستای آبگاهی سطح مصرف¬گرایی بیشتر و روستای قزل¬حصار مصرف¬گرایی کمتری نسبت به سایر روستاها دارند. بنابراین، در روستاهای با سطح مصرف¬گرایی بالاتر، سطح روابط-اجتماعی بین روستاییان و خانوارها کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, مصرف گرایی, روابط اجتماعی, اجتماع روستایی, شکاف اجتماعی, دهستان رادکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071784,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and محمودی, حمیده and معصومی نژاد, علی},
title = {تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران)},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1383},
pages = {85--116},
numpages = {31},
keywords = {مصرف گرایی، روابط اجتماعی، اجتماع روستایی، شکاف اجتماعی، دهستان رادکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A محمودی, حمیده
%A معصومی نژاد, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]