مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (5), شماره (9), سال (2017-9) , صفحات (29-55)

عنوان : ( تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , الهه دلیرتیزابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتارها و فعالیت های تفریحی نامناسب گردشگران ممکن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محیط مقصد گردشگری تاثیر منفی بر جای بگذارد، به همین دلیل کاهش میزان تاثیرات منفی گردشگری بر محیط زیست جزء اولویت ها و نگرانی های اصلی این حوزه است. بر این اساس، امروزه رفتار مسوولانه زیست محیطی گردشگران در مسیر دست یابی به توسعه پایدار گردشگری اهمیت و ضرورت زیادی یافته است. پژوهش حاضر در بهار 1395 با هدف تحلیل میزان مسوولیت پذیری اجتماعی گردشگران روستایی انجام شد. برای این منظور از روش شناسی توصیفی - تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی(پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 228 نفر از گردشگران 14 نقطه روستایی شهرستان خواف تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با ابزار پرسش نامه محقق ساخته بر اساس شاخص ها و مولفه های ابعاد پنج گانه مسئولیت پذیری اجتماعی مستخرج از ادبیات نظری استفاده شد. سطح پایایی ابزار اندازه گیری براساس ضریب آلفای کرونباخ، (0.869) است. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگران روستاهای نمونه در برخورداری از مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی، بالاتر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند.

کلمات کلیدی

, مسئولیت پذیری اجتماعی , گردشگری , گردشگران روستایی , شهرستان خواف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071785,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and دلیرتیزابی, الهه},
title = {تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف)},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2017},
volume = {5},
number = {9},
month = {September},
issn = {2382-9664},
pages = {29--55},
numpages = {26},
keywords = {مسئولیت پذیری اجتماعی ، گردشگری ، گردشگران روستایی ، شهرستان خواف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A دلیرتیزابی, الهه
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2017

[Download]