جغرافیای سیاسی, دوره (2), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (109-137)

عنوان : ( تحلیل تاثیر نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای بر توسعه‌نیافتگی روستایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان بهمئی سرحدی شرقی) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , یعقوب اسفرم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناهمگنی در طوایف همواره از انسجام جامعه در سطوح مختلف می‌کاهد و موجب بروز نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای می‌شود و در پی آن مشارکت و انسجام اجتماعی به حداقل خود می‌رسد که نمود آن در سطح محلی بسیار بالا می باشد. به‌ویژه ضعف در انسجام و مشارکت مردمی ‌در جامعه روستایی از پویایی روستاها می‌کاهد و رشد و توسعه روستایی را با دشواری مواجه می‌سازد. براین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای و توسعه‌نیافتگی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. به همین منظور با روش‌شناسی کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی تعداد 300 نفر سرپرست خانوار از طریق نمونه‌گیری در 9 نقطه روستایی که بیشترین تعداد نزاع به‌عنوان جامعه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه‌های تدوین شده از طریق شاخص‌های تحقیق تکمیل گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روشهای آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای در محدوده مورد مطالعه همچنان یک چالش اساسی در فرایند توسعه‌یافتگی بشمار می‌رود. همچنین میان نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای و توسعه‌نیافتگی روستایی ارتباط عمیقی وجود دارد. علاوه بر این در بین طوایف و روستاهای مختلف تفاوت معناداری به لحاظ سطح نزاع طایفه‌ای- قبیله‌ای و توسعه‌نیافتگی روستایی مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, نزاع طایفه ای- قبیله ای, سرمایه اجتماعی, مشارکت, توسعه نیافتگی, بهمئی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071786,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and یعقوب اسفرم},
title = {تحلیل تاثیر نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای بر توسعه‌نیافتگی روستایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان بهمئی سرحدی شرقی)},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۱۳۶},
pages = {109--137},
numpages = {28},
keywords = {نزاع طایفه ای- قبیله ای، سرمایه اجتماعی، مشارکت، توسعه نیافتگی، بهمئی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تاثیر نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای بر توسعه‌نیافتگی روستایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان بهمئی سرحدی شرقی)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A یعقوب اسفرم
%J جغرافیای سیاسی
%@ ۲۴۷۶-۳۱۳۶
%D 2017

[Download]