آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2018-11) , صفحات (903-918)

عنوان : ( ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی موجود در منطقه پاالیشگاه گاز شهید هاشمینژاد و همچنین پسااب هاای ووییادی در ایان وا اد صنعتی، وعداد ١8نمونه آب و 5 نمونه پساب مورد مطایعه قرار گرفت. غلظت آنیونها و کاویونهای اصلی، pH ،دما، هدایت ایکتریکای و ممماوم ماواد جامد محلول در نمونههای آب و پساب اندازهگیری شد. از نظر ممموم مواد جامد محلول، بیشور نمونههای آب و پساب در رده آبهای یب شور و شور قرار گرفتند. محاسبه شاخصهای مربوط به خطر سدیم در آب آبیاری نشان داد که فقط 30 %نمونههای آب مورد مطایعه از نظار میانان نسابت جا ب سدیم در رده عایی قرار گرفته و بقیه دارای کیفیت متوسط، خوب و ضعیف هستند و از میان نمونههای پساب نین از نظر این شااخص ونهاا یام نموناه کیفیت عایی نشان داد. درصد سدیم و نسبت Kelley نشان داد اکثر نمونههای آب و پساب دارای کیفیت متوسط و نامطلوب بودناد. بار ساب میان ان نسبت ج ب سدیم و هدایت ایکتریکی، ونها یم نمونه پساب کیفیت خوبی داشت. کربناتسدیم و بیکربناتسدیم باقیماناده کیفیت مناسب را برای منابع آب مورد مطایعه نشان دادند. نمودار Gibbs فرآیند تبخیر، شاخصهای کلروآلکایین تبادل یونی طبیعی و نمودارهای دوتایی انحلال کانی های تبخیری (هالیت، ژیپس و انیدریت) را به عنوان عوامل اصلی وغییر در وعیین غلظت یونها در منابع آب مورد مطایعه نشان دادند.

کلمات کلیدی

, پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد, شاخص کلروآلکالین, کیفیت آب, مصارف کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071797,
author = {تاج بخشیان, مریم and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-7942},
pages = {903--918},
numpages = {15},
keywords = {پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، شاخص کلروآلکالین، کیفیت آب،مصارف کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی
%A تاج بخشیان, مریم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]