علوم آب و خاک, دوره (22), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (339-355)

عنوان : ( تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره )

نویسندگان: فرهاد فرسادنیا , بیژن قهرمان , رضا مدرس , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر بر روی جزئیات توزیع توأم خصوصیات خشکسالی از جمله شدت و مدت، با استفاده از توابع کوپلا ارزیابی گسـتردهای صورت گرفته است. هر چند تلاش کمی در زمینه مدلسازی خصوصیات خشکسالی محاسبه شـده براسـاس دادههـای جریـان رودخانـه، خصوصاً در مناطق نیمه خشک مانند جنوب ایران، انجام شده است. در این مطالعه دو هدف یافتن مناسبترین تابع توزیع حاشیهای شـدت و مدت خشکسالی هیدرولوژیک و همچنین یافتن بهترین تابع کوپلا آن مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور، ابتـدا بـا اسـتفاده از تئـوری دنبالهها، شدت و مدت خشکسالی هیدرولوژیک در ایستگاههای دبیسنجی حوضه آبریز کرخه استخراج و وجود روند با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال اصلاح شده، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش گشتاورهای خطی بهترین تابع توزیع حاشیهای برای سریهای شدت و مدت خشکسالی استخراج شد. در ادامه پارامتر توابع کوپلا فرانک، کلایتون و گامبل با استفاده از روشهـای مسـتقیم و غیر مستقیم محاسبه و با استفاده از آزمونهای نکویی برازش، گامبل بهترین تابع کوپلا شناخته شد. در نهایت دوره بازگشـتهـای تـوأم و شرطی شدت و مدت خشکسالی برای هر یک از ایستگاهها استخراج شد. نتایج نشـان داد کـه شـدت و مـدت خشکسـالی بـرای تمـامی ایستگاههای هیدرومتری حوضه کرخه از توزیع حاشیهای مقادیر حداکثری تعمیم یافته و همچنین از تـابع کـوپلا خـانواده گامبـل پیـروی میکنند و این موضوع میتواند در توسعه مدلهای منطقهای توابع کوپلا استفاده شود

کلمات کلیدی

, توابع کوپلا ارشمیدسی, آزمونهای نکویی برازش, دوره بازگشت توأم, دوره بازگشت شرطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071799,
author = {فرسادنیا, فرهاد and قهرمان, بیژن and رضا مدرس and علیرضا مقدم نیا},
title = {تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2018},
volume = {22},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {339--355},
numpages = {16},
keywords = {توابع کوپلا ارشمیدسی، آزمونهای نکویی برازش، دوره بازگشت توأم، دوره بازگشت شرطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره
%A فرسادنیا, فرهاد
%A قهرمان, بیژن
%A رضا مدرس
%A علیرضا مقدم نیا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2018

[Download]