تازه های علوم شناختی, دوره (21), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (1-25)

عنوان : ( مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP )

نویسندگان: نجمه فرساد , سیدحسن علم الهدائی , علی مقیمی , سحر مقیمی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلاشهای زیادی توسط پژوهشگران برای تشخیص قابلیتها و تفاوت های ادراکی مفاهیم ریاضیات در دانش آموزان و دانشجویان انجام شده است. هدف این مطالعه مقایسه پردازشهای شناختی دو گروه از دانشجویان، هنگام حل مسائل تفسیر نمودار تابع، با استفاده از پتانسیلهای وابسته به رویداد ) ERPs ( میباشد. روش: این تحقیق کمی و به روش نیمه تجربی است. جامعه آماری 177 نفر از دانشجویان رشتههای مختلف مهندسی دانشگاه فردوسی بودند. این افراد توسط یک آزمون ریاضی به دو گروه تقسیم شدند: افراد دارای دانش مفهومی و رویهای عمیق و سطحی )دانش عمیق و دانش سطحی(. از هر گروه 14 نفر در آزمایش ERP شرکت کردند. یافتهها: داده های رفتاری نشان داد که دقت پاسخ گروه دانش عمیق به طور معناداری بالاتر از گروه دانش سطحی است. اما سرعت پاسخ دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نشان نداد. دادههای الکتروفیزیولوژی مشخص کرد که در پنجره زمانی سوال، دامنه مؤلفه 300P گروه دانش سطحی، در الکترودهای نواحی مرکزی، مرکز- آهیانهای و آهیانهای، بیشتر از گروه دانش عمیق است. نتیجهگیری: اگرچه دادههای رفتاری سرعت پاسخ دو گروه را تقریبا یکسان نشان داد، اما دادههای الکتروفیزیولوژی مشخص کرد که انجام تکالیف تفسیر نمودار، برای گروه دانش سطحی، خواستههای توجهی بالاتری داشته و منابع پردازشی بیشتری را فعال میکند. همچنین به کمک دادههای الکتروفیزیولوژی مشخص شد که تفاوت پردازشهای شناختی در دو گروه، در همان مرحله اول و پس از دیدن نمودار تابع اتفاق میافتد. این نتایج، نقش مهم ابزارهای علوم اعصاب شناختی را در فراهم آوردن اطلاعات درمورد تفاوتهای عملکرد افراد مختلف نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, پتانسیلهای وابسته به رویداد ) ERPs (, دانش مفهومی و رویهای, تفسیر نمودار تابع, عملکرد شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071805,
author = {فرساد, نجمه and علم الهدائی, سیدحسن and مقیمی, علی and مقیمی, سحر and جباری نوقابی, مهدی},
title = {مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2020},
volume = {21},
number = {4},
month = {January},
issn = {1561-4174},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {پتانسیلهای وابسته به رویداد ) ERPs (، دانش مفهومی و رویهای، تفسیر نمودار تابع، عملکرد شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP
%A فرساد, نجمه
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A مقیمی, علی
%A مقیمی, سحر
%A جباری نوقابی, مهدی
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2020

[Download]