پیشرفت های حسابداری, دوره (10), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (145-179)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی )

نویسندگان: بهزاد کاردان , مهدی مرادی , بهاره حقیقی طلب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازآنجاکه تمرکز صنعت، بر ابعاد مختلف مالی و عملیاتی شرکت اثرگذار است، در این مقاله تأثیر آن بر شاخص های مالی منتخب، شامل پایداری سود ، بازده سهام ، رشد شرکت و ( نسبت سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1390 تا 1394 بررسی شد. معیار سنجش تمرکز صنعت (متغیر مستقل)، شاخص هرفیندال است که بر اساس هر سه عامل فروش، جمع دارایی ه ا و حقوق صاحبان سهام به صورت ترکیبی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، مشاهدات ازلحاظ میزان تمرکز صنعت، در پنج گروه دسته بندی شدند. نتایج نشان داد تمرکز صنعت در بیشترین سطح، بر پایداری سود تأثیر منفی دارد و در کمترین سطح، اثر تمرکز صنعت بر بازده سهام منفی و در سایر سطوح بی معنا است. تأثیر منفی و رو به کاهش تمرکز صنعت بر رشد شرکت در تمامی سطوح تمرکز صنعت مشاهده شد. سطوح متوسط ب ه زیاد تمرکز صنعت ، دارای ارتباط مثبت معنادار اما ضعیفی با سودآوری است.

کلمات کلیدی

, تمرکز صنعت, پایداری سود, بازده سهام, رشد شرکت و نسبت سودآوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071818,
author = {کاردان, بهزاد and مرادی, مهدی and حقیقی طلب, بهاره},
title = {بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9988},
pages = {145--179},
numpages = {34},
keywords = {تمرکز صنعت، پایداری سود، بازده سهام، رشد شرکت و نسبت سودآوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی
%A کاردان, بهزاد
%A مرادی, مهدی
%A حقیقی طلب, بهاره
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2018

[Download]