التیام, دوره (5), شماره (1), سال (2018-12) , صفحات (14-23)

عنوان : ( تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک )

نویسندگان: مرتضی حسن آبادی , صبا احمدی شیخ سرمست , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تستهای متداول برای ارزیابی عملکرد کلیه شامل اندازه گیری اوره و کراتینین میباشد که البته مارکرهای غیر مستقیم برای تعیین GFR مثل Cystatin C و Symmetrical Dimethyl Arginine در حال گسترش هستند. با استفاده از این تستها میتوان به وقوع ازوتمی در بیمار پی برد. در قدم بعدی برای تشخیص و درمان باید ازوتمی را در یکی از گروههای پیش کلیوی، کلیوی و پس کلیوی طبقه بندی کرد. در بیماریهای کلیوی قدم بعدی در جهت اطلاع از پیش آگهی طبقه بندی اختلال و نارسایی به حاد و مزمن است. تشخیص بیماری حاد از مزمن براساس تاریخچه مرید و معاینه فیزیکی انجام میشود. کاهش وزن و کم خونی غیر جبرانی ممکن است از نشانههای بیماران مبتلا به CKD باشد. آزمایش مفید دیگر در جهت اطلاع از وضعیت عملکرد کلیهها و مجاری ادرارای آنالیز کامل ادرار است. آزمایش ادرار کامل اطلاعات ارزشمندی در مورد ازوتمی و دلایل آن میدهد. آزمایشات تکمیلی دیگری نیز جهت تشخیص نارسایی کلیه مثل اندازهگیری فسفر، کلسیم، پتاسیم، وضعیت اسید و باز، کلسترول، آلبومین ادرار، نسبت GGT به کراتینین ادرار وجود دارند. دستهای از مارکرها هم در جهت تشخیص زود هنگام بیماریهای کلیوی در حال پژوهش و تجاری سازی میباشند اما هنوز کاربرد بالینی پیدا نکردهاند. از جمله این بیومارکرها میتوان به Cystatin C ، Kidney injury molecule ، Neutrophil gelatinase-associated Lipocalin اشاره کر

کلمات کلیدی

, کلیه, بیوشیمی بالینی, ازوتمی, آزمایش ادرار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071823,
author = {حسن آبادی, مرتضی and احمدی شیخ سرمست, صبا and مهری, مهرداد},
title = {تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک},
journal = {التیام},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-5695},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {کلیه، بیوشیمی بالینی، ازوتمی، آزمایش ادرار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه در دامهای کوچک
%A حسن آبادی, مرتضی
%A احمدی شیخ سرمست, صبا
%A مهری, مهرداد
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2018

[Download]