علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (7), شماره (1), سال (2018-12) , صفحات (13-22)

عنوان : ( ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد )

نویسندگان: سیده مریم مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی گرجی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شخصیت مجموعه‌ای از صفات است که منجر به تفاوت‌های فردی در رفتار و همچنین ثبات و دوام رفتار می‌شود. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد بود. مواد و روش‌ها: نمونه شامل 450 دانش آموز از مشهد (253 دختر، 197 پسر) رنج سنی بین 8 تا 18 سال می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مدارس مختلف مشهد انتخاب شدند. یافته‌ها: آزمون آلفای کرونباخ برای عامل برون‌گرایی 0/64، عامل توافق‌پذیری 0/73، عامل با وجدان بودن 0/70، عامل روان رنجوری 0/72 و عامل گشودگی 0/70 و برای کل آزمون 0/80 نشان داد. همچنن ضرایب همبستگی آزمون -باز آزمون در فاصلۀ یک ماهه دامنه‌ای از 0/85 برای گشودگی تا 0/92 برای با وجدان بودن را نشان داد. نتایج تی تست مستقل نشان دادکه اختلاف معنی‌داری بین عوامل شخصیتی دختران و پسران وجود ندارد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقدار ویژه عوامل معنی‌دار می‌باشد. داده‌های حاصل از تجزیه و تحلیل پس از چرخش نشان داد که پرسشنامه با 5 عامل اشباع شده بود که به طور کلی 30/04 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند. نتیجه‌گیری: داده‌های حاضر نشان داد که پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان دارای همسانی درونی بالا، روایی مناسب، اعتبار مطلوب و تحلیل عاملی مناسب می‌باشد. علاوه بر این بین دانش‌آموزان دختر و پسر در عوامل شخصیتی تفاوتی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, نوجوانان, کودک, روانسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071830,
author = {مشیریان فراحی, سیده مریم and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and علی گرجی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد},
journal = {علوم اعصاب شفای خاتم},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2322-1887},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {نوجوانان، کودک، روانسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد
%A مشیریان فراحی, سیده مریم
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A علی گرجی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J علوم اعصاب شفای خاتم
%@ 2322-1887
%D 2018

[Download]