آب و خاک, دوره (28), شماره (4), سال (2014-10) , صفحات (804-817)

عنوان : ( تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) )

نویسندگان: ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میراحمد موسوی شلمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین آستانه تنش آبی و وضعیت آن در ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم در مدیریت‌های مختلف مصرف نیتروژن، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، به صورت کرت‌های دو بار خرد شده با دو زمان مصرف (کل در پائیز و در پائیز و در بهار) و چهار سطح نیتروژن (صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) بر روی 7 ژنوتیپ گندم در سه بلوک در سال زراعی 90-1389 به اجرا درآمد. همچنین برای محاسبه پارامترهای شاخص تنش آبی، ژنوتیپ‌های‌ مورد نظر در شرایط آبیاری تکمیلی در نزدیک‌ترین فاصله با آزمایش قبل کشت شدند. دمای پوشش سبز در مراحل گلدهی و اوایل خمیری شدن اندازه‌گیری و شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) محاسبه شد. حد مبنای پائین با مفهوم شرایط بدون تنش (Tc-Ta=4.523-3.761×VPD; R2=0.92) و حد مبنای بالا با مفهوم حداکثر تنش (Tc-Ta=6 °C) و شرایط بدون تعرق برای گندم دیم تعیین شد. آستانه تنش آبی گیاه 4/0=CWSI محاسبه شد که عبور از آن 8 روز قبل از مرحله سنبله‌دهی اتفاق افتاد. در آستانه تنش آبی، مجموع 60 میلی‌متری از آب قابل استفاده تا عمق 50 سانتی‌متری پروفیل تخلیه شد. همچنین بین شاخص CWSI و عملکرد دانه در سطوح مختلف نیتروژن همبستگی منفی معنی‌داری (01/0>p) وجود داشت. مصرف نیتروژن منجر به کاهش تنش آبی و افزایش عملکرد دانه شد. در مصرف تقسیطی و پائیزی N30 بهترین ژنوتیپ‌ها از لحاظ عملکرد دانه و مقاومت به تنش آبی به ترتیب اوحدی و رصد و در مصرف تقسیطی و پائیزی N60 به ترتیب ژنوتیپ‌های Cereal4 و رصد بود.

کلمات کلیدی

, شاخص CWSI, آستانه تنش رطوبتی, وضعیت رطوبتی خاک و گیاه, نیتروژن, ژنوتیپ های گندم دیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071837,
author = {فیضی اصل, ولی and فتوت, امیر and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر and موسوی شلمانی, میراحمد},
title = {تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-4757},
pages = {804--817},
numpages = {13},
keywords = {شاخص CWSI، آستانه تنش رطوبتی، وضعیت رطوبتی خاک و گیاه، نیتروژن، ژنوتیپ های گندم دیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)
%A فیضی اصل, ولی
%A فتوت, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A موسوی شلمانی, میراحمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]