اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (269-285)

عنوان : ( تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه )

نویسندگان: لیلا حسنی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تأثیرات نامطلوب فرآیند تولید بر محیطزیست و افزایش نگرانی در این زمینه، دلیل اصلی توجه به پایداری است. بنابراین، اقدام به ایجاد پایداری در فرآیند تولید برای اطمینان از تابآوری و پایداری، امری ضروری است. هدف از این مقاله، دستیابی به یک استراتژی مناسب برای تولید بهینه با حداکثر تابآوری و پایداری در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری است. از اینرو، در این پژوهش، شتاخص تاب آوری و پایداری از طریق ادغام شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاستی، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی غیرخطی، طراحی ومدلسازی گردید. شاخص پیشنهادی در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان خراسان رضوی( شهرستان مشهد و حومه) در ستال 1395 موردمطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک هوشمند نشان داد که مدل پیشنهاد شده میتواند تابآوری و پایداری تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را بهبود و سبب کاهش روند تخریب محیط زیست ناشی از تولید گردد. همچنین، شاخص تابآوری و پایداری به میزان 5 / 0 درصتد وشاخص سودآوری حدود 23 / 0 درصد، افزایش، و انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی به ترتیب 09 / 0 درصد و 02 / 0 درصد، کاهش یافتند. مدل ارائه شده میتواند در زمینه های مختلف به منظور بهبود قابلیت تابآوری و پایداری واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و سایر سیستم های تولید استفاده شود. همچنین، پیشنهاد میشود فاکتورهایی چون میزان تولید شیر و هزینه تمام شده یک لیتر شیر، به مدل پیشنهادی اضافه، تا امکان مدیریت همزمان عوامل اثرگذار بر تابآوری و پایداری واحد تولیدی برای مدیر واحد (دامدار) فراهم گردد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, الگوهای برنامه ریزی ریاضی, شاخص تابآوری و پایداری, واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071864,
author = {حسنی, لیلا and دانشورکاخکی, محمود and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2018},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {269--285},
numpages = {16},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، الگوهای برنامه ریزی ریاضی، شاخص تابآوری و پایداری، واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه
%A حسنی, لیلا
%A دانشورکاخکی, محمود
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2018

[Download]