پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (93-117)

عنوان : ( تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی )

نویسندگان: ملیحه کبیری , محسن جان پرور , سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعۀ مرزهای سیاسی از مباحث عمده در جغرافیای سیاسی محسوب می‌شوند. مرزها به‌دلیل ماهیت و کارکردی که دارند؛ به‌عنوان جداکنندۀ قلمرو کشورها و مشخص‌کنندۀ حد نهایی حاکمیت کشورها و نیز نقطۀ شروع تعامل و ارتباط کشورها با یکدیگر، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اما آنچه مسلم است، همۀ مرزها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. گاهی برخی از مرزها به دلایل گوناگون برای کشورها اهمیت بیشتری می‌یابند که این اهمیت بیشتر موجب افزایش توجه دولت‌ها به این مرزها می‌شود. این تحقیق سعی دارد تا عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها را شناسایی و سپس رتبه‌بندی نماید. براساس مطالعات صورت‌گرفته و مطابق نظریات و دیدگاه‌های موجود، 40 شاخص بر اهمیت مرزها تأثیرگذار است که برای درک بهتر آنها را در قالب 8 بُعد، طبقه‌بندی کردیم، به‌طوری‌که هر بُعد دارای پنج شاخص است. ابعاد به‌دست‌آمده شامل: بُعد جغرافیایی، بُعد جمعیتی، بُعد اقتصادی، بُعد فرهنگی، بُعد امنیتی‌ـ دفاعی، بُعد هویتی‌ـ حقوقی، بُعد سیاسی و بُعد منطقه‌ای و جهانی. برای تأیید ابعاد و شاخص‌های به‌دست‌آمده و نیز رتبه‌بندی آنها، پرسش‌نامه‌هایی طراحی و بین صاحب‌نظران در این زمینه، توزیع شد. نتایج به‌دست‌آمده براساس تحلیل آماری پرسش‌نامه‌ها، حاکی از این بود که تنها 3 شاخص از مجموع 40 شاخص استخراج‌شده، رد شدند و مابقی شاخص‌ها مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین رتبه‌بندی ابعاد با توجه به میزان تأثیر آنها بر اهمیت مرزها، به‌صورت ‌زیر به دست آمد: 1- بُعد امنیتی‌ـ دفاعی؛ 2- بُعد اقتصادی؛ 3- بُعد سیاسی؛ 4- بُعد جغرافیایی؛ 5- بُعد منطقه‌ای و جهانی؛ 6- بُعد جمعیتی؛ 7- بُعد فرهنگی؛ 8- بُعد هویتی‌ـ حقوقی.

کلمات کلیدی

تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071878,
author = {کبیری, ملیحه and جان پرور, محسن and زرقانی, سیدهادی},
title = {تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-3472},
pages = {93--117},
numpages = {24},
keywords = {تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی
%A کبیری, ملیحه
%A جان پرور, محسن
%A زرقانی, سیدهادی
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2017

[Download]