پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (269-283)

عنوان : ( اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد بیست و هشت رأس بره ماده بلوچی با میانگین سن 3/2 ± 9/14 هفته و وزن 6/4 ± 3/26 کیلوگرم از جیره‌های با یا بدون پیه، بر پایه دانه ذرت یا جو، در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×2 به مدت 9 هفته تغذیه شدند. مصرف جیره‌های آزمایشی اثری بر میانگین خوراک مصرفی بره‌ها نداشت، اگرچه افزایش وزن روزانه و بازدهی خوراک در هفته‌های 4 تا 8، تحت تأثیر اثر تداخل چربی × غله قرار گرفت و در تیمار لیپوژنیک-ذرت بالاترین مقدار بود. افزودن پیه به جیره، به ترتیب سبب افزایش و کاهش غلظت کلسترول و گلوکز سرم بره‌ها در طول دوره آزمایش شد. درحالی‌که، غلظت انسولین و نسبت گلوکز: انسولین، تحت تأثیر اثر غله قرار گرفته، در تیمارهای جو در مقایسه با ذرت، به ترتیب افزایش و کاهش یافت. در بره‌های تغذیه شده با جیره‌های لیپوژنیک در مقایسه با جیره‌های گلوکوژنیک، غلظت پایه گلوکز کاهش و غلظت پایه کلسترول و آسپارتات آمینوترانسفراز افزایش یافت. ازطرفی، غلظت پایه اسیدهای چرب استریفیه نشده سرم و شاخص کمی حساسیت انسولینی تحت تأثیر اثر تداخل چربی × غله قرار گرفته و شاخص حساسیت انسولینی به طور معنی‌دار با بازدهی خوراک همبستگی مثبت نشان داد. به نظر می رسد غلظت چربی و کمیت و ماهیت منبع نشاسته‌ای جیره، عواملی هستند که می‌توانند بر فراسنجه‌های حساسیت انسولینی نشخوارکنندگان اثرگذار باشند. همچنین، به نظر می‌رسد جیره‌هایی که نسبت مطلوبی از چربی و نشاسته را فراهم کنند، بتوانند سبب بهبود بازدهی و وضعیت انرژی حیوان شوند.

کلمات کلیدی

, بازدهی خوراک, پیه, جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071885,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and نصیری, محمدرضا},
title = {اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {269--283},
numpages = {14},
keywords = {بازدهی خوراک، پیه، جو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2017

[Download]