اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (10), شماره (34), سال (2018-12) , صفحات (181-191)

عنوان : ( بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل )

نویسندگان: حمیدرضا محمدی , محمود رمرودی , محمد بنایان اول , محمدرضا اصغری پور , حمیدرضا فنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم میتواند با تغییر در طول دوره رشد و عملکرد محصولات کشاورزی، همچنین میزان تبخیر و تعرق گیاهان و تقاضای آب در کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه تعدادی از مدلهای گردش عمومی انتخاب و پیش بینی میانگین دمای سالانه زابل مورد آزمون صحت سنجی قرار گرفت. ارزیابی نتایج مدلهای اقلیمی، تا اواخر قرن حاضر افزایش میانگین دمای 2 تا 5 درجه سانتی گراد در زابل را پیش بینی میکنند. به همین منظور سه سناریوی دمایی )صفر، 2+ و 5+( به ترتیب به عنوان سناریو عدم تغییر دما، حداقل افزایش و حداکثر افزایش تعریف شده و به داده دمایی روزانه دیده بانی شده اضافه شد. تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک گندم )Triticum aestivum( و همچنین تبخیر وتعرق در منطقه زابل براساس تاریخ و میانگین رقمهای مورد کشت رایج مورد بررسی قرار گرفتند. برای محاسبه مراحل فنولوزیک از روش GDD استفاده شد. برای اندازهگیری اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر تبخیر وتعرق مدل هارگریوز -سامانی استفاده شد. نتایج نشان داد نسبت به سناریوی عدم افزایش در اثر افزایش 2 درجه سانتی گراد میانگین دمای روزانه تا اواخر قرن طول دوره رشد گندم 14 روز کاهش مییابد. همچنین تبخیر و تعرق در مرحله آغازین رشد 20 درصد افزایش خواهد یافت. افزایش 5 درجه سانتی گراد دما باعث کاهش 32 روزه طول دوره رشد گندم و افزایش 46 درصدی تبخیر و تعرق در مرحله آغازین رشد گندم در منطقه خواهد شد. تغییر اقلیم نظام تولید گندم را در منطقه تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کلمات کلیدی

, مدل های اقلیمی, سناریوها, ریز مقیاس نمایی, تبخیر و تعرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071901,
author = {حمیدرضا محمدی and محمود رمرودی and بنایان اول, محمد and محمدرضا اصغری پور and حمیدرضا فنایی},
title = {بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {34},
month = {December},
issn = {2008-5958},
pages = {181--191},
numpages = {10},
keywords = {مدل های اقلیمی، سناریوها، ریز مقیاس نمایی، تبخیر و تعرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل
%A حمیدرضا محمدی
%A محمود رمرودی
%A بنایان اول, محمد
%A محمدرضا اصغری پور
%A حمیدرضا فنایی
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2018

[Download]