پژوهش های قرآنی, دوره (23), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (54-73)

عنوان : ( رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطبایی )

نویسندگان: مرضیه رستمیان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاعده جری و تطبیق از جمله قواعد کلیدی ر فهم قرآن است که زمینه هدایت همگانی و فراگیر بودن قرآن را در همه زمانها فراهم می سازد...و ارتباط آن با مبحث اشتراک و مجاز با اهمیت است ... .

کلمات کلیدی

جری و تطبیق .علامه طباطبایی.مشترک معنوی.مجاز عقلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071909,
author = {رستمیان, مرضیه and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطبایی},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2018},
volume = {23},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9815},
pages = {54--73},
numpages = {19},
keywords = {جری و تطبیق .علامه طباطبایی.مشترک معنوی.مجاز عقلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطبایی
%A رستمیان, مرضیه
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2018

[Download]