پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (142-151)

عنوان : ( بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: پریسا طاهری , ضحا درودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور شناسایی گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا بیماریزا در لوبیاقرمز، از گیاهان آلوده به این بیماری با علایم شانکر ریشه و ساقه در استان خراسان شمالی طی سال 1393 نمونهبرداری صورت گرفت. پس از کشت بافتهای آلوده، 32 جدایه رایزوکتونیا بهدست آمد. شناسایی جدایهها با استفاده از روشهای مبتنی بر ریختشناسی و همچنین به روش مولکولی انجام شد که 29 جدایه متعلق به گونة Rhizoctonia solani چندهستهای و سه جدایه رایزوکتونیاهای دوهستهای بودند. برای شناسایی دقیق گروههای تاکسونومیکی R. solani ا ز آنالیز PCR-RFLP استفاده شد . ناحیه ITS از rDNA توسط دو آغازگر اختصاصی گونه R. solani به نامهای RS1 و RS4 تکثیر و محصول آن توسط آنزیمهای AvaII و HincII مورد هضم آنزیمی قرار گرفت و گروه و زیرگروههای آناستوموزی تعیین شدند. از 29 جدایه فوق 17 جدایه متعلق به AG4 HG-I و 12 جدایه AG4 HG-II شناسایی شدند. آزمایشات بیماریزایی بر روی لوبیاقرمز رقم ناز نشان داد که جدایههای رایزوکتونیای دوهستهای از توان بیماریزایی کمتری بر روی ریشه و ساقه گیاه میزبان برخوردارند. شدت بیماریزایی زیرگروههای آناستوموزی AG4 HG-I و AG HG-II تقریباً در یک سطح بود. این اولین گزارش از تعیین وضعیت دقیق تاکسونومیکی و بیماریزایی جدایههای قارچ رایزوکتونیای بهدستآمده از مزارع لوبیا در ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, شناسایی, گروه تاکسونومیکی, PCR-RFLP , Phaseolus vulgaris , Thanatephorus cucumeris
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071912,
author = {طاهری, پریسا and درودی, ضحا},
title = {بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {142--151},
numpages = {9},
keywords = {شناسایی، گروه تاکسونومیکی، PCR-RFLP ، Phaseolus vulgaris ، Thanatephorus cucumeris},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی
%A طاهری, پریسا
%A درودی, ضحا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2018

[Download]