جغرافیا و توسعه, دوره (50), شماره (16), سال (2018-5) , صفحات (127-142)

عنوان : ( بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94 )

نویسندگان: فروزان طاهری , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , براتعلی خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربری اراضی پدیدة پویایی است که تغییرات زمانی و مکانی آن ناشی از فشارهای انسانی و توسعه است. آگاهی از نحوة استفاده از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آن ها در چند دورة زمانی می تواند بسیار مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سال های 1394- است. در دهه های اخیر تغییرات شدید کاربری اراضی و پوشش زمین در شهر گردشگری شاندیز که در 35 کیلومتری 1379 غرب کلانشهر مشهد در دامن ههای بینالود قرار دارد، با پیامدهای مهمی مانند تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و رشد - نامناسب شهر همراه بوده است. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوار های لندست در بازة زمانی 1394 1379 می باشد که مساحت کاربری ها با الگوریتم حداکثر مشابهت، روش نظارت شده و مدل زنجیرة مارکوف و پیش بینی مساحت 1388 و ، مارکوف در افق 1400 مشخص شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در طی سال های 1379 CA کاربری ها بر اساس مدل 1394 مساحت کاربری های محدوده های ساخته شدة اراضی بایر به شدت افزایش یافته و از مساحت کاربری های باغ ها و زمین های کشاورزی و مراتع کاسته شده است و مساحت کاربری ها در افق 1400 به نسبت سال 1394 نیز به همین گونه است. به طوری مساحت باغ ها و زمین های کشاورزی ( 63 %)، محدوده های ساخته شده ( 126 %)، اراضی بایر ( 97 %) و مراتع ( 96 %) تغییر خواهد کرد. اگر روند ساخت و سازهای نامناسب و غیر قانونی و دست اندازی و تخریب باغ ها و مزارع و زمین های کشاورزی همچنان ادامه یابد، شاهد تغییرات کاربری به س م ت  ناپایداری محیط و ایجاد مشکل در توسعة هماهنگ و پایدار و تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی در این شهر گردشگری بیش از پیش خواهیم بود.

کلمات کلیدی

, تغییرات کاربری اراضی, تصاویر ماهواره ای لندست, مدل زنجیر های مارکوف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071917,
author = {طاهری, فروزان and رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی and خاکپور, براتعلی},
title = {بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2018},
volume = {50},
number = {16},
month = {May},
issn = {1735-0735},
pages = {127--142},
numpages = {15},
keywords = {تغییرات کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای لندست، مدل زنجیر های مارکوف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94
%A طاهری, فروزان
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%A خاکپور, براتعلی
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2018

[Download]